Koordinátor prevencie kriminality

Školský preventívny program

Školský preventívny program prevencie kriminality a sociálno patologických javov 2020 – 2025

PhDr. Jana Debnárová Koordinátor prevencie

ŠKOLSKÝ PREVENTÍVNY PROGRAM PREVENCIE KRIMINALITY A SOCIÁLNO – PATOLOGICKÝCH JAVOV

Typ školského zriadenia: Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632,

031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ako „SZŠ“)

Koordinátor prevencie: PhDr. Jana Debnárová

telefonický kontakt 0911 421 168

Časové obdobie: 2020- 2025

Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru

o právach  dieťaťa  a Európskej  protidrogovej  stratégie.  Týka  sa  preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva a výchovno- vzdelávacích projektov a programov. Priority v oblasti prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania vychádzajú zo Stratégie prevencie kriminality SR, týkajú sa základných opatrení škôl a školských zariadení, určených na prevenciu nežiadúcich javov, informácii vo výchovno-vzdelávacom procese a v preventívno- výchovných aktivitách a projektoch na predchádzanie a elimináciu kriminality, šikanovania, záškoláctva a iných nežiadúcich javov.

Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov na SZŠ predstavuje aktivity vo všetkých týchto oblastiach:

 • drogových závislostí, alkoholizmu a fajčenia,
 • kriminality a delikvencie,
 • virtuálnych drog (počítače, televízia a video),
 • patologického hráčstva (gambling),
 • záškoláctva,
 • šikanovania, vandalizmu a iných foriem násilného správania sa,
 • xenofóbie, rasizmu, intolerancie a antisemitizmu,
 • eliminácie a prevencie násilia na ženách.

Základným nástrojom prevencie na SZŠ je Školský preventívny program, ktorý bude komplexným systémovým prvkom v realizácii preventívnych aktivít na škole. Účinnému fungovaniu systému prevencie napomôže zabezpečenie činnosti zo stany školského koordinátora prevencie ako aj všetkých pedagogických zamestnancov.

Úlohy školského koordinátora prevencie:

 • koordinuje prípravu školského preventívneho programu a jeho zavedenie v škole, podľa aktuálnych podmienok a potrieb program inovuje, podieľa sa na jeho realizácii a vyhodnocuje jeho činnosť,
 • odborne    a metodicky    pomáha    predovšetkým    učiteľom    vyučujúcich všeobecno-vzdelávacie predmety a odborné predmety, v ktorých je možné vhodnou  formou  zavádzať  do  výuky  etickú  a právnu  výchovu,  výchovu k zdravému životnému štýlu ako aj oblasť preventívnej výchovy,
 • poskytuje   učiteľom   a ostatným   pedagogickým   zamestnancom   v škole odborné informácie v oblasti prevencie, pravidelne ich informuje

o vhodných preventívnych aktivitách poriadaných inými odbornými zariadeniami, navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a iné pomôcky      pre      realizáciu      školského      preventívneho      programu a nadväzujúcich preventívnych aktivít školy,

 • sleduje v spolupráci s ďalšími pedagogickými zamestnancami školy riziká vzniku a prejavy sociálno-patologických javov a navrhuje cielené opatrenia včasnému  odhaľovaniu  týchto  rizík  a k riešeniu  vzniknutých  problémov, informuje pedagogických zamestnancov školy o spôsobe riešenia krízových   situácii   v prípadoch   výskytu   sociálno-pedagogických   javov v škole,
 • uplatňuje vo svojej činnosti predovšetkým metódy, ktoré majú overenú účelnosť a dá sa u nich merať efektivita,
 • spolupracuje predovšetkým s okresným metodikom preventívnych aktivít popr. krajským metodikom prevencie, zúčastňuje sa pravidelných pracovných stretnutí organizovaných týmito pracovníkmi a zabezpečuje prenos základných informácii z ich obsahu,
 • spolupracuje  na  základe  poverenia  riaditeľa školy  so  školskými  a ďalšími krízovými, poradenskými a preventívnymi zariadeniami, so zariadeniami realizujúcich vzdelávanie v oblasti prevencie a s inštitúciami zabezpečujúcimi sociálno-právnu ochranu detí a mládeže, zabezpečuje informovanosť žiakov v škole, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov školy o činnosti týchto inštitúcii a organizácii,
 • spracúva podklady pre informáciu o školskom preventívnom programe pre krajského metodika preventívnych aktivít a krajského koordinátora prevencie.

HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLSKÉHO PREVENTÍVNEHO PROGRAMU

V oblasti prevencie budú aktivity zamerané na prevenciu šikanovania, diskriminácie, intolerancie, prevenciu drogových závislostí, multikultúrnu výchovu, výchovu  v duchu  humanizmu  a so  vzdelávaním  v oblasti  ľudských  práv,  práv dieťaťa,  rovnosti  muža  a ženy,  predchádzanie  všetkým  formám  diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

Úlohou  koordinátora  prevencie  bude  zabezpečiť  aktívnu  ochranu  žiakov  pred sociálno-patologickými vplyvmi, monitorovať zmeny v správaní žiakov a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi a organizáciami.

V spolupráci    s výchovným   poradcom   a školským   psychológom   poskytovať preventívne konzultácie a potrebné aktivity.

Oblasť  vnímania  diskriminácie,  rasizmu,  xenofóbie,  antisemitizmu  a ostatných prejavov  intolerancie  sa  bude  prelínať  v predmetoch:  občianska  náuka,  etická výchova, odborné predmety.

Škola bude dodržiavať metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania v školách. Touto problematikou sa budú vyučujúci zaoberať v rámci triednickych hodín.

V rámci prevencie HIV/ AIDS sa škola zameria na pomoc žiakom v období dospievania a na prevenciu rizikového správania (kampaň „Červené stužky“).

V zmysle  Národného  plánu  výchovy  k ľudským  právam,  Národného  akčného plánu pre žiakov a Akčného plánu predchádzania všetkých formám diskriminácie bude   škola   podporovať   aktivity   v oblasti   výchovy   a   v   duchu   humanizmu, k ľudským  právam,  právam  dieťaťa,  tolerancii,  predchádzania  všetkých  foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancii a rasizmu a rozvoja  medziľudských vzťahov v demokratickej  spoločnosti.  V rámci   výchovy  k ľudským  právam  bude  škola využívať  Manuál  výchovy  mládeže  k ľudským  právam  „KOMPAS“,  ktorý  bol pripravený v spolupráci s Radou Európy.

V zmysle  Dohovoru  o právach  dieťaťa  bude  škola  zabezpečovať  sledovanie a aktívnu ochranu žiakov pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod. V prípade oprávneného podozrenia z ohrozovania mravného vývinu  žiakov  bude  škola  bezodkladne  riešiť  vzniknutý  problém  s odbornými zamestnancami z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sociálny kurátorom.

Z úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality bude škola  realizovať  projekty  a aktivity  prevencie  a eliminácie  rizikového  správania, delikvencie, záškoláctva a bezpečného používania internetu.

V rámci  Národného  programu  boja  proti  obchodovaniu  s ľuďmi  škola  realizuje aktivity a besedy o prevencii a rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou.

Koordinátor  v spolupráci  s triednymi  učiteľmi  vyhlásia  aktivity  k Svetovému  dňu duševného zdravia, Týždňa boja proti stresu, Svetovému dňu fajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/ AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie a Ligou proti rakovine bude škola spolupracovať  pri  realizácii  aktivít  na  podporu  duševného  zdravia  a boja  proti rakovine.

ÚLOHY ŠKOLY VYPLÝVAJÚCE Z NÁRODNÝCH PROGRAMOV

Úlohy z národného programu výchovy k ľudským právam

Výchovu k ľudským právam v triede a škole je potrebné usmerňovať tak, aby sa stala  integrálnou  súčasťou  celoživotného  procesu  podpory  a ochrany  ľudských práv,    aby    podporila    hodnotu    človeka    ako    ľudského    jedinca    a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej občianskej spoločnosti.

Úlohy školy:

 • rozvíjať  obsah,  metódy  a  vzdelávacie  postupy  vo  výchove  k ľudským právam,
 • rozvíjať  osobnosť  žiaka  ako  integrovanú  osobnosť  a aktívneho  občana demokratickej spoločnosti,
 • posilňovať demokratické vzťahy v triede a škole ako predpoklad pre rozvoj demokracie v regionálnom, národnom a celosvetovom meradle,
 • organizovať besedy, prednášky zamerané na výchovu k ľudským právam,
 • spolupracovať s UNICEF.

Špecifickou úlohou v oblasti práv národnostných menšín je formovanie vzťahu a postojov k národnostným menšinám žijúcich v Slovenskej republike, na výchovu k tolerancii a k odbúravaniu predsudkov, ako aj formovanie vzťahu príslušníkov národnostných menšín k majoritnému národu a zodpovednosti za svoju integráciu do širšieho národného spoločenstva.

Výchova  k ľudským  právam  je  efektívna  len  v demokratickom  prostredí.  Veľmi dôležitá  je  osobnosť  učiteľa  a to,  ako  svojím  konaním  a osobným  príkladom preukazuje  dodržiavanie  ľudských  práv.  Významné  je  používanie  adekvátnych vyučovacích a výchovných metód do systému prípravy všetkých pedagógov.

Pri výchove k ľudským právam sa budú učitelia:

 • vyhýbať  rečníctvu  a moralizovaniu,  rovnako  tak  aj  veľkým  očakávaniam a požiadavkám,  ktoré  nie  sú  v súlade  so  schopnosťami  žiakov  vzhľadom na ich vek,
 • klásť  dôraz  na  správanie  a zodpovednosť  za  svoje  činy  vzhľadom  na psychické a fyzické charakteristiky žiakov,
 • prezentovať svoje názory a pohľady len ako rovnocenní partneri v diskusii,
 • demokraticky a participatívne riadiť triedu,
 • rozvíjať    svoje    facilitačné    zručnosti,    zručnosti    formovania    triedneho spoločenstva a kooperatívneho riešenia konfliktov,
 • rozvíjať zručnosti inovatívnych foriem učenia,
 • v rámci vyučovania predmetov občianska náuka, náuka o spoločnosti, poriadať pre žiakov besedy s odborníkmi v problematike ľudských práv.

Úlohy z národného programu boja proti obchodovaniu ľuďmi

Ochrana  práv  detí,  a to  nielen  vzhľadom  na  širokospektrálnosť  práv,  ktorým  je potrebné  venovať  zvláštnu  pozornosť  a starostlivosť  podľa  Dohovoru  o právach dieťaťa,  spadá  do  pôsobnosti  rôznych  štátnych  či  samosprávnych  orgánov  a je súčasťou každej činnosti verejných a neštátnych orgánov, ktorá sa ich priamo alebo nepriamo týka.

Osobitná pozornosť sa venuje deťom, ktorým je potrebné poskytnúť ochranu pred násilím, zanedbávaním a zneužívaním.

Úlohy pre školu:

 • organizovať  prednášky,  besedy  zamerané  na  problémy  obchodovania s ľuďmi,
 • sledovať prípadné obete týrania a domáceho násilia,
 • sledovať prípadné zneužívanie žiakov, šikanovanie, zneužívanie na detskú pornografiu,
 • upozorňovať na pohyb žiakov v nevhodných prostrediach,
 • oboznámiť  žiakov,  najmä  dievčatá  s rizikami  práce  v zahraničí,  štúdia v zahraničí,
 • obetiam poskytnúť potrebnú odbornú pomoc

Úlohy z národného programu boja za duševné zdravie

Duševné poruchy – zhoršujú kvalitu nášho spracovávania reality, organizáciu vlastného života, prispôsobenia sa možným zmenám. Narušená integrita človeka nezasahuje len jeho samotného, ale aj celé jeho okolie.

Duševné   choroby   sú   na   treťom   mieste   medzi   chorobami   spôsobujúcimi invalidizáciu. Očakáva sa, že do roku 2020 bude depresia najvýznamnejšou príčinou chorôb v rozvinutých krajinách. V EÚ zomiera v dôsledku samovrážd viac ľudí  ako  pri  dopravných  nehodách,  vraždách  či  AIDS.  Nemalým  problémom spoločnosti je aj správanie sa k duševne chorým.

Duševné poruchy nás vrhajú do invalidného alebo čiastočne invalidného dôchodku a so starnúcou populáciou sa táto tendencia zhoršuje(v niektorých rokoch až o 1% ročne). Väčšina z nás sa v živote dostane do záťažovej situácie, ktorá môže viesť k psychickým problémom.

Program duševného zdravia stanovuje cieľ, ktorého zámerom je destigmatizácia osôb s duševnou poruchou, vytvorenie služieb krízovej intervencie a rozvoj programov v záujme ochrany duševného zdravia.

Úlohy pre školu:

 • k žiakom   pristupovať      s úctou,   neznevažovať     žiaka     a nenarúšať    jeho vnútornú integritu,
 • odporučiť rodičom v osobných rozhovoroch po individuálnom rozhovore so žiakom s poruchami správania, odbornú pomoc psychológa a psychiatra,
 • účasť na „Dni nezábudiek“,
 • pri  príležitosti  Svetového  dňa  duševného  zdravia  upozorniť  na  význam duševného zdravia a na životne dôležitú starostlivosť o duševné zdravie celého národa.

Úlohy z národného programu prevencie kriminality

Úlohy pre školu:

 • zabezpečovať   aktívnu   ochranu   detí   pred   kriminalitou   a      sociálno- patologickými javmi
 • realizovať  princíp  včasnej  prevencie  stálym  a priebežným  monitorovaním zmien v správaní sa žiakov,
 • zamerať  sa  na  výchovu  k právnemu  vedomiu,  humanizmu,  sociálnemu cíteniu a osvojovaniu etických hodnôt,
 • intenzívnejšie  riešiť  prípady  rizikových  detí,  aj  v spolupráci  s príslušnými inštitúciami: CPPPaP v Liptovskom Mikuláši, sociálnou kuratelou, pediatrom (prevencia a riešenie prípadov záškoláctva, šikanovania, fyzické a psychické týrania, závislosti, gamblingu, sexuálneho zneužívania a pod.),
 • spolupracovať s Okresným oddelením policajného zboru SR v Liptovskom Mikuláši,
 • spolupracovať s Mestskou políciou v Liptovskom Mikuláši,
 • realizovať  preventívne programy pre jednotlivé ročníky a triedy.

Koordinátor prevencie kriminality a sociálno-patologických javov v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi prispôsobí aktivity Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku s medzinárodnou účinnosťou od 27.02.2005, Listine ľudských práv a Dohovoru o

právach   dieťaťa,   Smernici   Európskeho   parlamentu   a   Rady   2011/93EÚ   z 13.12.2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, Národnej stratégii na ochranu detí pred násilím, Národnému  programu  boja  proti  obchodovaniu  s  ľuďmi,  Národnej  protidrogovej stratégie na obdobie 2013 – 2020, Národnému programu podpory zdravia , Národnému programu prevencie obezity, Európskemu politickému rámcu Zdravie 2020 , Metodickému usmerneniu č.7/2006-R z 28.03.2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na školách.

Súčasťou školského preventívneho programu je každoročne vypracovaný Plán koordinátora prevencie Plán prevencie riešenia šikanoovania, v ktorom úlohy a aktivity vyplývajúce zo Školského preventívneho programu budú rozpracované mesačne.

V Liptovskom Mikuláši 19. septembra 2020 Vypracovala: PhDr. Jana Debnárová Schválené RŠ: Ing. Silvia Blcháčová

Nový Školský preventívny program 2020-2025 na stiahnutie: Skolsky_preventivny_program_2020_25.pdf

Návrat hore