Koordinátor prevencie kriminality

Koordinátor prevencie kriminality

Koordinátorka prevencie kriminality: PhDr. Jana Debnárová

Kontakt: janicadebnarova@gmail.com

Kontaktný policajt OO PZ LM pre SZŠ Liptovský Mikuláš: práp. Martin Staroň – 0961 453 705

Obvodné oddelenie Policajného zboru Liptovský Mikuláš – 0961 453 705

E-mail: oolm.lm@minv.sk

Program „Škola bez nenávisti“ je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 po šiestich rokoch trvania ukončená.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.

Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách.

Certifikát kvality „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

  • prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;
  • prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi,
  • či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu;
  • vzájomný rešpekt v komunikácii;
  • toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií;
  • rozvoj sociálnych zručností;
  • rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru; 
  • zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv;
  • zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

Štandard kvality je definovaný v nasledovných oblastiach:

Oblasť 1.: Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania
Oblasť 2.: Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole
Oblasť 3.: Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole
Oblasť 4.: Participatívne prístupy na škole
Oblasť 5.: Práca s identitou tried a školy
Oblasť 6.: Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí
Oblasť 7.: Podpora a rozvoj zamestnancov školy
Oblasť 8.: Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania

Dosiahnutie štandardu kvality je vyhodnocované  na základe vyhodnotenia dotazníkov a splnenia kritérií pri implementácii akčného plánu. 

Kritériá je možné splniť na troch úrovniach.

V školskom roku 2019/20 prebieha prvý ročník programu.

Cieľom prvého ročníka je overiť vytvorené nástroje a nastaviť kritériá pre dosiahnutie štandardu kvality.

1. Registrácia škôl v priebehu septembra 2019.  
2. Úvodný seminár (do 29. septembra 2019): podrobné informácie o programe sú školám poskytnuté na úvodnom seminári v sídle organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave.
3. Interný audit (október/november 2019): zapojené školy pod vedením koordinátora/ky programu na škole realizujú interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre:
– pedagogických zamestnancov a nepedagogických odborných zamestnancov školy,
– žiakov školy,
– rodičov žiakov školy.
4. Vyhodnotenie interného auditu (december 2019): na základe vyplnených dotazníkov bude školám zaslaná spätná väzba vo forme analýzy dát a ich interpretácie a odporúčania pre prípravu akčného plánu.  
5. Akčný plán školy (december 2019/január 2020): školský tím pod vedením koordinátora/ky pripraví akčný plán školy, v ktorom naplánuje aktivity a nastavenie procesov pre dosiahnutie štandardu „Škola bez nenávisti“. K vypracovaniu akčného plánu budú k dispozícii konzultácie s odborníkmi, odporúčané vzdelávacie aktivity a materiály.

Návrat hore