Denné štúdium

Praktická sestra

forma štúdia: denné štúdium
kód štúdia: 5361 M

V študijnom odbore praktická sestra otvárame dve triedy. Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou.

V prvom a druhom ročníku sa štúdium síce sústreďuje na teoretickú prípravu, ale žiaci sa už od prvého ročníka pripravujú na svoje budúce povolanie aj prakticky, v troch odborných učebniach, ktoré  imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. Učebne sú vďaka našim projektovým aktivitám vybavené najmodernejšími zdravotníckymi pomôckami. Tu, na figurínach imitujúcich reálnych pacientov, sa žiaci naučia základné postupy ošetrovania chorých ako napr. aplikovať injekcie, odoberať krv a iný biologický materiál, zabezpečiť hygienu pacienta a podobne.

Takmer všetci žiaci sa nevedia dočkať tretieho ročníka, kedy začínajú realizovať odbornú klinickú prax na oddeleniach v LNsP MUDr. Ivana Stodolu, v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a ambulanciách lekárov pre deti a dorast v Lipt. Mikuláši.

V treťom ročníku chodia žiaci na prax každý týždeň, vždy na 2 dni. Na konci školského roka, v júni, majú mesačnú prax. Vtedy si môžu reálne vyskúšať prácu praktickej sestry v dopoludňajších a popoludňajších službách.

Štvrtáci chodia na prax 3-krát do týždňa.

Absolventi odboru sa uplatnia vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Odborná príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu, napr. v odbore ošetrovateľstvo.

Podľa štátneho vzdelávacieho programu je absolvent pripravený:

 • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti (napr. podávať lieky v rôznych formách, aplikovať injekcie do svalu a podkožia, odoberať krv a iný biologický materiál, zvládnuť obväzovú techniku, zabezpečovať hygienickú starostlivosť a dospelého a detského pacienta a mnohé iné),
 • podieľať sa na prevencii chorôb,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Na oddeleniach nemocnice , ale i v zariadeniach sociálnej starostlivosti prichádzajú žiaci už od začiatku praktického vyučovania do kontaktu s chorými ľuďmi, či s tými, ktorí sú odkázaní na ich pomoc. Táto skúsenosť ich obohacuje aj po charakterovej stránke, majú v sebe veľkú dávku ľudskosti a empatie, sú ochotní pomáhať sebe navzájom, ale i svojmu okoliu. To všetko sa priaznivo odráža na celkovej atmosfére v škole, kde riešime minimum výchovných problémov.

Zubný asistent

forma štúdia: denné štúdium
kód štúdia: 5358 M

V študijnom odbore zubný asistent otvárame jednu triedu. Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou.

V prvom a druhom ročníku sa štúdium síce sústreďuje na teoretickú prípravu, ale žiaci sa už od prvého ročníka pripravujú na svoje budúce povolanie aj prakticky, v troch odborných učebniach, ktoré  imitujú prirodzené podmienky ambulancie zubného lekára. Učebne sú vďaka našim projektovým aktivitám vybavené najmodernejšími zdravotníckymi pomôckami. Tu, pri „ozajstnom“ zubnom kresle, sa žiaci naučia základné postupy asistovania zubnému lekárovi.

Takmer všetci žiaci sa nevedia dočkať tretieho ročníka, kedy začínajú realizovať odbornú klinickú prax na zubnom oddelení v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku a v súkromných ambulanciách zubných lekárov v Lipt. Mikuláši, Ružomberku, Lipt. Hrádku a Poprade.

V treťom ročníku chodia žiaci na prax každý týždeň, vždy na 1 deň. Na konci školského roka, v júni, majú mesačnú prax. Vtedy si môžu reálne vyskúšať prácu zubného asistenta v dopoludňajších, popoludňajších a tiež  v pohotovostných službách.

Štvrtáci chodia na prax 2-krát do týždňa.

Absolventi odboru sa uplatnia najmä v ambulanciách zubných lekárov, ale aj na zubných oddeleniach zdravotníckych zariadení. Odborná príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu, napr. v odbore dentálna hygiena, zubná technika.

Podľa štátneho vzdelávacieho programu je absolvent pripravený:

 • asistovať zubnému lekárovi pri zubolekárskej starostlivosti,
 • podieľať sa na prevencii v ústnej dutine,
 • zabezpečiť plynulý chod práce ambulancie zubného lekára,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc.

V ambulanciách zubných lekárov i v nemocničnom prostredí prichádzajú žiaci už od začiatku praktického vyučovania do kontaktu s ľuďmi, ktorí sú odkázaní na ich pomoc. Táto skúsenosť ich obohacuje aj po charakterovej stránke, majú v sebe veľkú dávku ľudskosti a empatie, sú ochotní pomáhať sebe navzájom, ale i svojmu okoliu. To všetko sa priaznivo odráža na celkovej atmosfére v  škole, kde riešime minimum výchovných problémov.

Masér

forma štúdia: denné štúdium
kód štúdia: 5370 M

V študijnom odbore masér otvárame jednu triedu. Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou.

Žiakov pripravujeme pre prácu v oblasti liečebnej a športovej rehabilitácie, rekondície a relaxácie. Okrem množstva masérskych techník absolvent vie aplikovať procedúry svetloliečby, vodoliečby, teploliečby a balneoterapie.

V prvom ročníku sa štúdium sústreďuje na teoretickú prípravu v odbore. Vedomosti získané štúdiom anatómie, latinského jazyka, zdravia a kliniky chorôb vytvoria predpoklad pre pochopenie a zvládanie techník masáže a ich účinkov na organizmus. Jednotlivé techniky klasickej, reflexnej masáže či manuálnej lymfodrenáže si žiaci osvojujú v druhom a treťom ročníku na hodinách masáží. Vyučovanie prebieha v odborných učebniach a školskom masérskom štúdiu. Učebne sú vďaka našim projektovým aktivitám vybavené najmodernejšími pomôckami a prístrojovou technikou.

Získané zručnosti si žiaci zdokonaľujú a overujú na odbornej klinickej praxi. Prax prebieha v druhom ročníku v rozsahu 10 hodín a vo štvrtom ročníku v rozsahu 15 hodín týždenne. Je realizovaná na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení LNsP MUDr. Ivana Stodolu, RR centre Liptovský Mikuláš, Kúpeľoch Lúčky, Kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá Liptovský Ján, zariadení Golden Age Liptovský Mikuláš. Zavŕšením tretieho ročníka je súvislá mesačná prax v mesiaci jún. Jej cieľom je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí, zručností a návykov pri realizácii masérskych výkonov a podávaní procedúr fyzikálnej terapie ako aj nadobudnutie skúseností práce v zdravotníckom tíme. Súvislá mesačná prax sa okrem spomínaných pracovísk realizuje aj v Kúpeľoch Piešťany a pripravujeme spoluprácu aj so sanatóriom Klimkovice v Českej republike.

Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania masér v zdravotníckych zariadeniach, rehabilitačných centrách, prírodných liečebných kúpeľoch, zariadeniach sociálnych služieb, wellness zariadeniach, športových kluboch, aquaparkoch a iných zariadeniach. Maturita v odbore umožňuje aj otvorenie živnosti maséra a založenie súkromnej praxe. Odborná príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu, najčastejšie v odbore fyzioterapia alebo balneoterapia.

Podľa štátneho vzdelávacieho programu je absolvent pripravený:

 • samostatne vykonávať lekára klasickú masáž, 
 • samostatne vykonávať reflexnú masáž (segmentovú, väzivovú, periostovú),
 • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidla,
 • samostatne vykonávať manuálnu a prístrojovú lymfodrenáž,
 • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
 • samostatne vykonávať športovú masáž,
 • podieľať sa na prevencii chorôb,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Na pracoviskách praktického vyučovania prichádzajú žiaci často do kontaktu s chorými ľuďmi, či s tými, ktorí sú odkázaní na ich pomoc. Táto skúsenosť ich obohacuje aj po charakterovej stránke, majú v sebe veľkú dávku ľudskosti a empatie, sú ochotní pomáhať sebe navzájom, ale i svojmu okoliu. To všetko sa priaznivo odráža na celkovej atmosfére v  škole, kde riešime minimum výchovných problémov.

Odbor masér dáva možnosť objaviť v sebe liečivú silu dotyku.

Návrat hore