Kurz prvej pomoci

Základné informácie – Kurz prvej pomoci

( v súlade s §40 ods. 19 zákona č. 578/2004 Z. z. a vyhl. MZ SR  č. 398/2010 Z.z. )

Cieľ:  – nadobudnúť potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre efektívne poskytnutie PP so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd

  • osvojiť si základy poskytovania PP pri náhlych udalostiach neúrazového a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie
  • viesť širokú laickú verejnosť k pozitívnemu postoju k poskytovaniu PP a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia

Cieľová skupina kurzu PP: – držitelia a žiadatelia o vodičské oprávnenia

                                            – široká laická verejnosť

Organizácia kurzu:   

1) Kurz sa bude realizovať v budove SZŠ, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš

                                  deň v týždni: štvrtok a piatok – 3 a 5 vyuč. hodín – spolu 8 vyučovacích hodín

2) Kurz prvej pomoci trvá najmenej 8 vyučovacích hodín a tvorí ho teoretická časť a praktická časť. Praktická časť tvorí najmenej 60 % výučby a je určená na nácvik poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach.

3) Inštruktor kurzu: PhDr. Jana Debnárová – učiteľka odborných predmetov na SZŠ Liptovský Mikuláš

4) Študijný materiál: odporúčaná literatúra v prílohe

Cena kurzu:    15,- €

Spôsob prihlásenia sa do kurzu prvej pomoci

(1) Na základe  vyplnenia  tlačiva  ,,Prihláška do kurzu prvej pomoci “(prihláška na internetovej stránke školy) a jeho doručením poštou na adresu – SZŠ Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš alebo osobne  na sekretariát školy. Evidenciu prihlášok bude realizovať administratívna pracovníčka sekretariátu školy. Informácie o kurzoch prvej pomoci môže žiadateľ ďalej získať na internetovej stránke – www.szslm.edupage.org, mailom – sekretariatszslm@vuczilina.sk alebo telefonicky na čísle 044/5522497.

(2) Žiadateľ si zvolí z navrhnutých termínov kurzov, následne uhradí poplatok za kurz  bankovým prevodom.

(3) Zmenu termínu absolvovania kurzu bude možné zmeniť pred začatím kurzu najneskôr však 3 dni pred termínom kurzu, na ktorý sa žiadateľ prihlásil, a to osobne, alebo telefonicky.

Spôsob ukončenia kurzu prvej pomoci:

(1) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční po riadnom absolvovaní kurzu prvej

pomoci pred inštruktorom,. tvorí ju teoretická časť a praktická časť a trvá najviac 30 minút:

– teoretická časť (10 minút) formou testu s 20 otázkami

– praktická časť (20 minút) : riešenie simulovanej situácie, počítačový záznam KPR

(2) Skúška z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční na záver kurzu; o organizácii  skúšky z poskytovania prvej pomoci informuje účastníka kurzu prvej pomoci inštruktor kurzu

(3) Vydanie Potvrdenia o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční do 14 dní od ukončenia kurzu prvej pomoci

Skúšobný poriadok

1) Test – obsahuje 20 otázok, z ktorých každá je hodnotená 1 bodom. Účastník môže získať za test spolu 20 bodov.

2) Záverečné hodnotenie testu:

                        100% ( 20 bodov) – vyhovel

                         95% ( 19 bodov) – vyhovel

                         90% ( 18 bodov) – vyhovel

                         85% ( 17 bodov a menej) – nevyhovel

(3) V praktickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci sa overujú praktické zručnosti v simulovaných podmienkach potreby poskytovania prvej pomoci:

vyhovel:  skúšaný preukázal schopnosť včas a správne reagovať na simulovanú situáciu vyžadujúcu poskytnutie prvej pomoci

nevyhovel: skúšaný nepreukázal  schopnosť včas a správne reagovať na simulovanú situáciu vyžadujúcu poskytnutie prvej pomoci

Počítačový záznam KPR : vyhovel/nevyhovel

4) Celkové hodnotenie skúšky: účastník kurzu prvej pomoci  vyhovel, ak dosiahol najmenej 90% z teoretickej časti skúšky a preukázal schopnosť včas a správne reagovať na situácie v simulovaných podmienkach potreby poskytnutia prvej pomoci.

Návrat hore