Externé štúdium

Praktická sestra (v školskom roku 2024/2025 sa odbor neotvára)

forma štúdia: externé dvojročné pomaturitné
kód štúdia: 5361 N

Na štúdium sa môže prihlásiť každý, kto má ukončenú strednú školu s maturitou. Nezáleží na veku, ani na pohlaví.

Čo je cieľom vzdelávania?
Príprava zdravotníckeho pracovníka – praktickej sestry pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Vyučujú sa len predmety odborného zamerania.

Absolvent je pripravený:

 • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti (napr. podávať lieky v rôznych formách, aplikovať injekcie do svalu a podkožia, odoberať krv a iný biologický materiál, zvládnuť obväzovú techniku, zabezpečovať hygienickú starostlivosť a dospelého a detského pacienta a mnohé iné),
 • podieľať sa na prevencii chorôb,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Ako prebieha vzdelávanie?
Vyučovanie trvá 2 roky.
Vyučuje sa 2x v týždni (1. deň v čase  7:00 – 16:00 h; 2. deň v čase 11.30 – 18.00 h).

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä ošetrovateľstvo, zdravie a klinika chorôb, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika a ošetrovateľská starostlivosť.

Teoretické vedomosti sa upevňujú a spájajú s praktickými zručnosťami v odborných učebniach, ktoré imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. Učebne sú vybavené najmodernejšími zdravotníckymi pomôckami. Na figurínach imitujúcich reálnych pacientov, sa učíme základné postupy ošetrovania chorých ako napr. aplikovať injekcie, pripraviť infúziu, odoberať krv a iný biologický materiál, zabezpečiť hygienu pacienta a podobne.

Od prvého ročníka sa praktické vzdelávanie realizuje aj v prirodzených podmienkach v LNsP MUDr. Ivana Stodolu, v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a ambulanciách lekárov pre deti a dorast v Lipt. Mikuláši.

Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú odborné zručnosti pod priamym vedením odborných učiteľov. Počas odbornej praxe študentom rozširujeme obzory aj prostredníctvom exkurzií na viacerých špecializovaných pracoviskách.

Čo ak som zamestnaná (ý)?
Podmienkou postupu do druhého ročníka a tiež k maturitnej skúške je absolvovanie 90% praktického vyučovania (podľa toho si môžete plánovať pracovné voľno).

Čo ak sa mi počas štúdia zmení situácia?
Ak z nejakých dôvodov (rodinných, pracovných, osobných…) nemôžete pokračovať v štúdiu, štúdium je možné prerušiť na dobu 3 roky. Po vyriešení situácie sa do 3 rokov môžete k štúdiu opäť vrátiť.

Ako sa ukončuje štúdium?
Štúdium sa končí praktickou a teoretickou maturitnou skúškou z odborných predmetov. Tak získate úplné stredné odborné vzdelanie.

Kde sa uplatním?
Absolvent sa uplatnív zariadeniach zdravotnej starostlivosti alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Masér

forma štúdia: externé dvojročné pomaturitné
kód štúdia: 5370 N masér

Na štúdium sa môže prihlásiť každý, kto má ukončenú strednú školu s maturitou. Nezáleží na veku, ani na pohlaví.

Čo je cieľom vzdelávania?
Príprava zdravotníckeho pracovníka – maséra v oblasti liečebnej rehabilitácie, rekondície a relaxácie v zdravotníckych, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, zariadeniach sociálnych služieb a iných zariadeniach. Vyučujú sa len predmety odborného zamerania.

Absolvent je pripravený:

 • samostatne vykonávať lekársku klasickú masáž,
 • samostatne vykonávať reflexnú masáž (segmentovú, väzivovú, periostovú),
 • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidla,
 • samostatne vykonávať manuálnu a prístrojovú lymfodrenáž,
 • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
 • samostatne vykonávať športovú masáž,
 • podieľať sa na prevencii chorôb,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Ako prebieha vzdelávanie?
Vyučovanie trvá 2 roky.
Vyučuje sa 2x v týždni (1. deň v čase 7:00 – 16:00 h; 2. deň v čase 13.00 – 18.30 h).

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä fyzikálna terapia, masáže, zdravie a klinika chorôb, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia.

Teoretické vedomosti sa upevňujú a spájajú s praktickými zručnosťami v odborných učebniach, ktoré imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. Učebne sú vybavené najmodernejšími pomôckami a prístrojovou technikou. Jednotlivé techniky masáži sa žiaci na hodinách masáži učia na sebe navzájom.

Od prvého ročníka sa praktické vzdelávanie realizuje aj v prirodzených podmienkach na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení LNsP MUDr. Ivana Stodolu, v RR centre Liptovský Mikuláš, Kúpeľoch Lúčky a Kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá Liptovský Ján.

Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú odborné zručnosti pod priamym vedením odborných učiteľov. Počas odbornej praxe študentom rozširujeme obzory aj prostredníctvom exkurzií na špecializovaných pracoviskách, speleoterapii, kryoterapii a pod.

Čo ak som zamestnaná (ý)?
Podmienkou postupu do druhého ročníka a tiež k maturitnej skúške je absolvovanie 90% praktického vyučovania (podľa toho si môžete plánovať pracovné voľno).

Čo ak sa mi počas štúdia zmení situácia?
Ak z nejakých dôvodov (rodinných, pracovných, osobných…) nemôžete pokračovať v štúdiu, štúdium je možné prerušiť na dobu 3 roky. Po vyriešení situácie sa do 3 rokov môžete k štúdiu opäť vrátiť.

Ako sa ukončuje štúdium?
Štúdium sa končí praktickou a teoretickou maturitnou skúškou z odborných predmetov. Tak získate úplné stredné odborné vzdelanie.

Kde sa uplatním?
Absolvent sa uplatní v zdravotníckych, zariadeniach, rehabilitačných centrách, prírodných liečebných kúpeľoch, zariadeniach sociálnych služieb, wellness zariadeniach, športových kluboch, aquaparkoch a iných zariadeniach. Maturita v tomto odbore umožňuje aj otvorenie živnosti maséra a založenie súkromnej praxe.

Sanitár

forma štúdia: externé štúdium
kód štúdia: 5371 H

Na štúdium sa môže prihlásiť každý, kto má ukončenú stredné odborné vzdelanie (sekundárne). Nezáleží na veku, ani na pohlaví.

Čo je cieľom vzdelávania?
Príprava zdravotníckym pracovníkov spôsobilým na sanitárskej činnosti v praxi. Absolvent odboru je pripravený samostatne vykonávať starostlivosť o posteľ, pomôcky, zdravotnícky materiál, starostlivosť o prostredie, základný hygienický filter u dospelého pacienta, ovládať techniku a postupy v rámci svojej praxe, pomáhať pri podávaní stravy, pri transporte chorých na vyšetrenia a poskytovať odbornú prvú pomoc.

Ako prebieha vzdelávanie?
Vyučovanie trvá 1 rok.
Vyučuje sa 2x v týždni (1. deň v čase  11:30 – 17:00 h; 2. deň v čase 12:15 – 18:00 h).

Štúdium je zamerané na predmety odborného zamerania: Zdravoveda, Sanitárstvo a Prvá pomoc. Teoretické vedomosti si študenti upevňujú a spájajú s praktickými zručnosťami v moderných odborných učebniach, ktoré imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. 

Praktické vyučovanie realizujeme aj na oddeleniach LNsP MUDr. Ivana Stodolu a v Zariadení pre seniorov a DSS mesta Liptovský Mikuláš. Na odbornej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti pod priamym vedením odborných učiteľov. Počas odbornej praxe študentom rozširujeme obzory aj prostredníctvom exkurzií na viacerých špecializovaných pracoviskách ako napr. kúpeľné zariadenie, domov sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím, dopravná zdravotná služba, psychiatrické oddelenie, nemocničná lekáreň, oddelenie centrálnej sterilizácie, centrálne operačné sály, nemocničné laboratóriá a ďalšie.

Čo ak som zamestnaná (ý)?
Podmienkou ukončenia štúdia a tiež postupu k záverečnej skúške je absolvovanie 90% praktického vyučovania (podľa toho si môžete plánovať pracovné voľno).

Čo ak sa mi počas štúdia zmení situácia?
Ak z nejakých dôvodov (rodinných, pracovných, osobných…) nemôžete pokračovať v štúdiu, štúdium je možné prerušiť na dobu 3 roky. Po vyriešení situácie sa do 3 rokov môžete k štúdiu opäť vrátiť.

Ako sa ukončuje štúdium?
Štúdium sa končí záverečnou skúškou, ktorá má časť teoretickú (písomnú a ústnu) a praktickú. Tak získate stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

Kde sa uplatním?
Absolvent sa uplatnív zdravotníckych zariadeniach, v prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

Odborný opatrovateľ (UKONČENÉ)

Učebný odbor v experimentálnom overovaní - ukončený (nie je možné sa prihlásiť na tento učebný odbor).

Odborný opatrovateľ  (nezdravotnícky učebný odbor)

(učebný odbor bude aktívny až po vyhodnotení experimentálneho overovania MZ SR a zaradení do systému vzdelávania MŠVVaŠ SR)

Forma štúdia: externé jednoročné večerné

Kto sa môže prihlásiť ?

Absolventi minimálne so stredným odborným vzdelaním a s absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Čo je cieľom vzdelávania?

Učebný odbor pripraví pracovníkov, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať opatrovateľské činnosti v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v útulkoch, v centrách pre rodinu, v domoch opatrovateľskej starostlivosti, v domácej opatrovateľskej službe pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby; a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Ako bude prebiehať vyučovanie?

Vzdelávanie bude organizované pravidelne jedenkrát v týždni v rozsahu 12 hodín. Okrem teoretického vyučovania bude neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. Hlavnými formami praktického vyučovania budú: praktické cvičenia v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach) v škole a odborná prax vykonávaná priebežne na výučbových zariadeniach sociálnych služieb. Praktické vyučovanie má napomôcť k získaniu odborných zručností. Bude sa realizovať pod priamym vedením odborných učiteľov.

Ako sa ukončuje štúdium?

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov. Záverečná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Dokladom o získanom vzdelaní bude vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii - výučný list.

Kde sa uplatním?

Absolventi budú pripravení na výkon opatrovateľských činností  v domácej opatrovateľskej starostlivosti  a v zariadeniach sociálnych služieb.

Návrat hore