Výchovný poradca

Úvodné informácie

Výchovné poradenstvo
Výchovná poradkyňa: Mgr. Iveta Jančušková
Konzultácie pre žiakov a rodičov sa uskutočňujú v kancelárii VP.
Utorok: 8:00 hod. – 11:30 hod.
            12:30 hod. – 14:30 hod.
Kancelária: č. 315 (tretie poschodie)
Kontakt: 0905 632 667 / i.jancuskova@szslm.sk

Ostatné dni podľa individuálnej dohody s rodičmi a so žiakmi.

Kariérové poradenstvo 
Kariérová poradkyňa: Mgr. Iveta Jančušková
Konzultácie pre žiakov a rodičov sa uskutočňujú v kancelárii VP: 
Piatok: 8:00 hod. – 11:30 hod.
            12:30 hod. – 14:30 hod.
Kancelária: č. 315 (tretie poschodie)

Ostatné dni podľa individuálnej dohody s rodičmi a so žiakmi.

Hlavné ciele činnosti výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2022/2023:

 • Venovať pozornosť práci so žiakmi s problémami v správaní vo forme pravidelných konzultácii s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami.
 • Sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
 • Udržiavať a rozširovať  informovanosť o študijných odboroch SZŠ aj pre ZŠ zo susediacich regiónov.
 • Uskutočňovať  poradenstvo pre žiakov so ŠVVP.
 • Pozornosť venovať  aj sociálne znevýhodneným žiakom a spolupracovať so zákonnými zástupcami.

Trvalé úlohy:

 1. Účasť na poradách výchovných poradcov organizovaných psychologickou poradňou za účelom získavania odborných a metodických informácií.
 2. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu.
 3. Uskutočňovať dlhodobejšie pozorovanie žiakov, spolupracovať s triednymi učiteľmi.
 4. Spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vypracovávaní IVVP, pri vzdelávaní integrovaných žiakov so ŠVVP dôsledne postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
 5. Štúdium dostupnej pedagogickej a psychologickej literatúry.
 6. Priebežná práca so študentmi s problémovým správaním, v prípade narušených vzťahov medzi študentmi navzájom alebo medzi študentmi a pedagógmi.
 7. Zameranie sa na problémy, ktoré sú v danom období obzvlášť aktuálne napr. adaptácia žiakov 1. ročníka, problematika profesijnej orientácie atď.
 8. Poradenská služba študentom, pedagogickým pracovníkom, zákonným zástupcom študenta vo veciach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie formou individuálnych alebo skupinových konzultácií.
 9. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami, organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov, ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu (školský parlament, úrad práce, mestský úrad, základné školy, polícia, centrá poradenstva a prevencie).
 10. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj ich zákonným zástupcom.
 11. Žiakom 4. ročníka sprostredkovať informácie o VŠ, ako aj o voľných pracovných miestach tak, ako prichádzajú na školu.
 12. Podieľať sa na príprave Búrz informácií o SŠ v regióne Liptov a v susediacich regiónoch.
 13. Aktualizovať nástenku a www stránku výchovného a kariérového poradcu.
 14. Metodická pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy a ich kontrola.
Návrat hore