Koordinátor prevencie kriminality

Riešenie šikanovania

Program prevencie šikanovania: Program prevencie šikanovania – Plán aktivít.pdf

Prevencia šikanovania – prezentácia: Prevencia šikanovania na SŠ.pptx

Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vnútorná smernica

Program prevencie a riešenia šikanovania žiakov

V súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí v školách a školských zariadeniach vydanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania žiakov Strednej zdravotníckej školy, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona.

Čl. 2

Charkteristika šikanovania

Na účel tejto smernice sa šikanovaním rozumie

 1. správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo
 2. úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

Podstatou šikanovania je najmä

 1. úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,
 2. agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
 3. prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.

Šikanovanie sa môže prejaviť

  1. v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním alebo
  2. v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.

Kyberšikanovaním je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.

Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky

 • sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha,
 • agresor vystupuje často anonymne,
 • útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,
 • agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,
 • útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,
 • útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,
 • agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,
 • útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,
 • obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,
 • obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,
 • zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné odstrániť z internetu.

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.

Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin

 • ublíženia na zdraví,
 • obmedzovania osobnej slobody,
 • lúpeže,
 • vydierania,
 • hrubého nátlaku,
 • nátlaku,
 • porušovania domovej slobody,
 • sexuálneho násilia,
 • sexuálneho zneužívania,
 • krádeže,
 • neoprávneného užívania cudzej veci,
 • poškodzovania cudzej veci,
 • nebezpečného vyhrážania sa,
 • nebezpečného prenasledovania, 
 • výroby detskej pornografie,
 • rozširovania detskej pornografie,
 • prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení,
 • ohovárania.

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku.

Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku[1]) nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin

 • neprekazenia trestného činu,
 • neoznámenia trestného činu  alebo
 • ublíženia na zdraví.

Čl. 3

Zodpovednosť školy

1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. – školský zákon, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa školského poriadku SZŠ.

2. Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí

zamestnanci školy, konkrétne tí, ktorí:

a)   realizujú vyučovací proces,

b)  vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách,

c)  vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (výlety, OČAP, exkurzie, kultúrne podujatia, veľtrh firiem, medzinárodné projektové stretnutia, družobné návštevy, športové podujatia atď.)

d) vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov,

3. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv.

prechodného dozoru spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dozor nepreukáže, že náležitý dozor nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka).

4. V prípade, že náležitý dozor nebol zanedbaný a dotyčný vykonávajúci dozor preukáže spôsobenie škody žiakovi, za škodu zodpovedá žiak ( v prípade plnoletosti žiaka), resp. rodič alebo zákonný zástupca žiaka (v prípade neplnoletosti žiaka).

5. Šikanovanie, resp. jeho náznaky nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť, oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi agresora a obete, koordinátorovi prevencie, školskému psychológovi, vedeniu školy a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.

Čl. 4

Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť

1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o priestupky:

a) proti občianskemu spolunažívaniu,

b) proti majetku.

2. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok svojho veku, to zn. žiak –(čka). Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil (a) pätnásty rok a neprekročil (a) osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.

3. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin:

a) ohovárania,

b) nebezpečného vyhrážania,

c) ublíženia na zdraví,

d) obmedzovania osobnej slobody,

e) nátlaku,

f) vydierania,

g) lúpeže,

h) hrubého nátlaku,

i) krádeže,

j) poškodzovania cudzej veci,

k) neoprávneného užívania cudzej veci.

4. Páchateľom trestného činu je ten (to zn. žiak (čka), kto trestný čin spáchal (a) sám (sama).

Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným

konaním dvoch alebo viacerých osôb.

5. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku.

Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty

rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.

6. Pedagogický i nepedagogický zamestnanec našej školy, ktorému (ktorej) bude známy prípad šikanovania a nepríjme v tomto smere žiadne opatrenia, neoznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi agresora a obete a koordinátorovi prevenciesa vystavuje riziku trestného postihu.

7. Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak: že inému (to zn. žiakovi) z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.

Čl.5

Postup v prípade zistenia šikanovania

V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania, resp. na školských akciách

uvedených v čl. 4, bod 2, písm. c) sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický resp.

nepedagogický zamestnanec postupovať takto:

1. Ten zamestnanec, ktorý tento prípad zistí, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa

agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko týchto žiakov a triedu, ktorú navštevujú), koordinátora prevencie, školského psychológa.

2. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý skutočnosť oznámil a koordinátora prevencie, školského psychológa (pri zachovaní dôvernosti). O danom vyšetrení spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v 1 vyhotovení:

 • koordinátorovi prevencie
 • riaditeľovi školy
 • jeden exemplár si nechajú pre svoju potrebu a priložia ho ku katológovému listu žiaka.

3. V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie.

4. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s koordinátorom prevencie a školským psychológom si pozvú na pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov. A o tomto stretnutí spíšu zápis.

5. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora

a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom SZŠ, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. a č. 372/1990 Zb.

6. Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy.

7. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak (čka) školy, je povinný (á) okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa a v jeho neprítomnosti koordinátora prevencie.

Čl.6

Metódy riešenia šikanovania

1. Pre vyšetrenie šikanovania žiakov sa budú v našej škole používať tieto metódy:

a) zaistenie ochrany obetiam,

b) rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi,

c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami – nikdy nekonfrontovať obeť a agresora,

d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,

e) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPPaP, diagnostické centrum atď.) – kontakt zabezpečuje riaditeľ školy,

f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

2. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa bude používať tento postup:

a) okamžitá pomoc obeti,

b) dohoda riaditeľa školy s koordinátorom prevencie, triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania,

c) vlastné vyšetrenie,

d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,

e) pokračujúca pomoc a podpora obete,

f) nahlásenie prípadu polícii – rozhodne riaditeľ školy,

g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov – zabezpečia triedni učitelia,

h) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií.

Čl. 7

Opatrenia na riešenie situácie

V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, sa budú používať tieto opatrenia:

1. Opatrenia pre obete:

a) odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť,

b)  informovanie a poradenstvo pre rodičov žiakov.

2. Opatrenia pre agresorov:

a) odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť,

b) výchovné opatrenia – napomenutie TU,

– pokarhanie RŠ

– zníženie  známky zo správania,

– podmienečné vylúčenie

– vylúčenie žiaka zo štúdia na škole

3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch:

a) oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna

ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,

b) oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

Čl. 8

Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami

1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor  prevencie, školský psychológ, ale hlavne

triedni učitelia povinní upozorniť rodičov žiakov:

 • aby si všímali možné príznaky šikanovania
 • a súčasne ponúknuť im pomoc

Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ,ako aj rodinu agresora.

2. Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie

dôvernosti informácií.

3. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu zabezpečuje

koordinátor prevencie a riaditeľ školy.

4. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR.

5. Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno – právnej

ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne

opakovane páchal priestupky.

Čl. 9

Prevencia šikanovania

Prevencia šikanovania sa zabezpečuje formou:

 1. v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém
  1. osobný a sociálny rozvoj,
  2. mediálna výchova,
  3. multikultúrna výchova,
  4. ochrana života a zdravia,
  5. výchova a vzdelávanie k ľudským právam,
  6. výchova k občianstvu,
  7. boj proti extrémizmu,
  8. výchova k manželstvu a rodičovstvu a
 2. súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo organizovaných inými relevantnými subjektmi.

Pri realizácii preventívnych činností školy triedni učitelia, koordinátor prevencie , riaditeľ školy, venujú zvýšenú pozornosť efektivite týchto činností. Za efektívnu stratégiu v príslušnej oblasti sa nepovažujú jednorazové činnosti, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie.

Koordinátor prevencie a riaditeľ školy, vopred preveria navrhované preventívne činnosti školy s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu neodborných činností, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov.

Riaditeľ školy, prípadne koordinátor prevencie, oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania

a) všetkých žiakov príslušnej školy a ich zákonných zástupcov,

b) zamestnancov školy príslušnej školy, 

c) osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa, 

d) zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

Riaditeľ školy, koordinátor prevencie zodpovedajú za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. Pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie najmä

  1. vytvárajú pozitívne prostredie v škole,
  2. podporujú prosociálne správanie a vzťahy detí,
  3. určujú v školskom poriadku pravidlá
 1. správania sa vrátane sankcií za ich porušenie,
 2. používania informačno-komunikačných technológií (mobilných telefónov, tabletov, počítačov a iných komunikačných technológií) v priestoroch školy,
  1. rozpracúvajú podrobnosti prevencie a riešenia šikanovania žiakov vo vnútornom predpise školy,
  2. zabezpečujú v súlade s pracovným poriadkom školy zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a v čase mimo vyučovania, najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať,
  3. oboznamujú pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so spôsobom oznamovania šikanovania a preverovania šikanovania,
  4. informujú o postupe pri zistení šikanovania, najmä

1. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

2. žiakov,

3. zákonných zástupcov žiaka,   

4. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,   

5. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,

  1. zabezpečujú zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou a riešením šikanovania zaoberajú,
  2. určujú v pracovnom poriadku školy povinnosť zamestnancov školy oznamovať podozrenie zo šikanovania,
  3. zabezpečujú vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania, vrátane kyberšikanovania, prostredníctvom zvyšovania digitálnej gramotnosti učiteľov,
  4. spolupracujú s odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne,
  5. zapájajú do prevencie šikanovania žiacku školskú radu, radu školy a zriaďovateľa.

S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia a túto skutočnosť zapísať do preberajúceho učiva v časti „triednická hodina“.

S touto smernicou sú povinní oboznámiť sa všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci SZŠ.

S touto smernicou sú povinní oboznámiť sa rodičia, resp. zákonní zástupcovia žiakov na „Združení rodičov“.

Schválila: Ing. Silvia Blcháčová, riaditeľka SZŠ

Vypracovala: PhDr. Jana Debnárová, koordinátor prevencie

V Liptovskom Mikuláši, 24.8.2020


[1]) § 22 Trestného zákona.

Stredná zdravotnícka škola , Komenského 843, 03101 Liptovský Mikuláš

Dodatok č. 1

k Vnútornej smernici Program prevencie a riešenia šikanovania žiakov zo dňa 24.8.2020, ktorá je v súlade so Smernicou č. 36 / 2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí na školách a školských zriadeniach  vydanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Opatrenia vyplývajúce z Metodického usmernenia č.3 /2020 k prevencii kriminality a sociálno patologických javov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej spôsobilosti Žilinského samosprávneho kraja.

Aktivity budú vyplývať najmä z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím v súčinnosti s Manuálom opatrení pre SŠ  /MŠVVaŠSR.

 1. Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní žiakov a príznaky šikanovania., odhaľovať zdroje  rizikového správania a sociálno – patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu. Informovať zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového správania sa žiaka alebo zhoršenia prospechu – cieľová skupina: žiaci ročníkov 1- 4 /triedni učitelia, koordinátor prevencie, školský psychológ/.
 2. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej  zodpovednosti  pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania a u pedagogických a odborných zamestnancov  ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia v súlade so smernicou – cieľová skupina : žiaci prvých ročníkov  / kapt. JUDr. Anna Poljaková , preventista OPZ, Liptovský Mikuláš/.
 3. S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupneniu informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. V súlade s úlohami Národného boja proti obchodovaniu s ľuďmi a so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii ,vychádzať z preventívnych aktivít CPPPaP  v Liptovskom Mikuláši , preventistu OPZ , koordinátora prevencie a školského psychológa:
 • Šikanovanie, problém o ktorom musíš vedieť viac / prvé ročníky/
 • Nebezpečenstvo extrémizmu / tretie ročníky/
 • Trestnoprávna zodpovednosť detí a mládeže / prvé ročníky
 • Domáce násilie , rovnoprávnosť muža a ženy / štvrté ročníky/
 • Kyberšikana , nástrahy internetu / prvé ročníky/
 • Obchodovanie s ľuďmi – riziko práce v zahraničí / tretie a štvrté ročníky/
 • Odsúdení na spolunažívanie v dobrom / druhé ročníky/.
 1. V súlade so Smernicou č.36 / 2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach realizovať vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v problematike šikanovania
 2. Navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, pedagógmi, rodičmi v prevencii šikanovania. Komunitný model práce , triedne stretnutia, využívanie skupinovej práce so žiakmi, podľa potreby.
 3. Pôsobiť systematicky na žiakov vo vyučovacom procese, najmä na triednických hodinách, hodinách ETV, OBN, NBV v školskom časopise Zóna ZET.
 4. V Žiackej školskej rade prerokovať problém šikanovania a kyberšikanovania. Upozorníť žiakov o spôsobe hlásenia sociálno –  patologických javov s možnosťou využívania schránky dôvery.
 5. Všetky informácie a kontakty pomoci, ohľadom šikanovania či iných sociálno patologických javov umiestniť v priestoroch školy a web stránke školy.

Schválila: Ing. Silvia Blcháčová

Vypracovala: PhDr. Jana Debnárová

V Liptovskom Mikuláši 10.9.2020

Návrat hore