Koordinátor prevencie kriminality

Linky pomoci

Linky pomoci

  • www.stopline.sk – nahlasovanie nezákonného obsahu  (zneužívanie detí, detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi a pod.)
  • Centrum pedagogického poradenstva a prevencie, Liptovský Mikuláš, 044/5525021, ppplm@stonline.sk
  • Preventista.sk, pomoc z oblasti prevencie IT kriminality, bezpečnosti informačných technológii a pod. 0905272 066, info@preventista.sk
  • UPSVaR Liptovský Mikuláš , Sociálno právna ochrana detí a mládeže a sociálna kuratela- 0800 191 222 – zneužívanie sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti.
  • Mestská polícia , Lipt. Mikuláš, 044/5525360, 044/5565505, 159
  • OR PZ Liptovský Mikuláš, 158
Návrat hore