Výchovný poradca

Vysoké školy – ako vyplniť prihlášku

Pokyny na vypĺňanie prihlášky na VŠ

Ponuka VŠ v SR: https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/

Odporúčame podať prihlášku cez elektronický formulár na stránke príslušnej vysokej školy (na väčšine je potrebné formulár následne vytlačiť a po potvrdení strednou školou poslať poštou).

Pred odovzdaním prihlášok na VŠ si skontrolujte, či sú vyplnené správne!

Za správne vyplnenú prihlášku zodpovedá žiak!

Ako podať ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU:

Elektronická prihláška sa podáva na STRÁNKE KONKRÉTNEJ VŠ, o ktorú máte záujem. Sú dva typy prihlášok (EPRIHLAS a MAIS), ktoré sa od seba líšia vzhľadom, aj postupom pri vypĺňaní.

POSTUP:

 1. REGISTRÁCIA – meno, priezvisko, rodné číslo, mail, heslo. Na váš mail vám bude spätne zaslané prihlasovacie meno a heslo. Potom sa PRIHLÁSITE do svojho konta.
 2. Následne VYPLNÍTE osobné údaje, postupujete po jednotlivých krokoch, ako vás usmerňujú jednotlivé príkazy. Niektoré prihlášky (EPRIHLAS) vám umožnia preklopiť známky z elektronickej žiackej knižky, ale pri inom type (MAIS) musíte vypísať známky z koncoročných vysvedčení.

K správne vyplnenej prihláške potrebujete poznať:

       Kód našej strednej školy: 000 607 037

Kód študijného odboru praktická sestra: 5361M  (prázdne políčka sprava doplňte nulami)

Kód študijného odboru masér: 5370M  (prázdne políčka sprava doplňte nulami)

Kód študijného odboru zubný asistent: 5358M (prázdne políčka sprava doplňte nulami)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: M

 • hlásite sa na bakalársku formu štúdia (pozor, sú aj výnimky, je potrebné formu štúdia si overiť)
 • na niektorých školách je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, príp. študijných programov, na iných sa dáva samostatná prihláška na každý študijný program
 • v položke Forma štúdia doplňte – denná alebo externá
 • v položke Metóda štúdia doplňte – prezenčná, dištančná alebo kombinovaná, podľa informácie o možnostiach štúdia
 • predmety vypisovať podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše
 • ULOŽIŤ ÚDAJE, niektoré školy vyžadujú nahratie príloh (doklad o zaplatení, potvrdenie lekárom…) priamo v prihláške, iné umožňujú poslať prílohy fyzicky spolu s vytlačenou prihláškou až poštou
 • VYTLAČIŤ prihlášku a PODPÍSAŤ JU, uviesť DÁTUM
 • POTVRDIŤ ŠKOLOU (triedny učiteľ skontroluje známky, výchovný poradca podpíše a potvrdí prihlášku)
 • PRILOŽIŤ PRÍLOHY

      Životopis – stručný, uviesť SOČ, DOBROVOĽNÍCTVO, JAZYKOVÁ ŠKOLA a pod.

      Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie – šek, bankový prevod

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

      Ak ešte vyžaduje fakulta ďalšie dokumenty (úradne overené vysvedčenia, diplomy…)

 • POSLAŤ DOPORUČENE POŠTOU SPOLU S PRÍLOHAMI na fakultu VŠ (podací lístok si odložiť)
NEPRAVDIVÉ ÚDAJE SA POVAŽUJÚ ZA NEPODANIE PRIHLÁŠKY

Pripájam zoznam predmetov v uvedenom poradí:

študijný odbor praktická sestraštudijný odbor masérštudijný odbor zubný asistent
slovenský jazyk a literatúraslovenský jazyk a literatúraslovenský jazyk a literatúra
anglický jazykanglický jazykanglický jazyk
etická výchovaetická výchovaetická výchova
náboženská výchova náboženská výchova náboženská výchova 
dejepisdejepisdejepis
občianska náukaobčianska náukaobčianska náuka
fyzikafyzikafyzika
chémiachémiachémia
biológiabiológiabiológia
matematikamatematikamatematika
informatikainformatikainformatika
telesná a športová výchovatelesná a športová výchovatelesná a športová výchova
latinský jazyklatinský jazyklatinský jazyk
anatómia a fyziológiaanatómia a fyziológiaanatómia a fyziológia
zdravie a klinika chorôbpatológiapreventívne lekárstvo
ošetrovateľstvozdravie a klinika chorôbzubné lekárstvo
ošetrovateľské technikypreventívne lekárstvoorganizácia zdravotníctva
patológiafyzikálna terapiazáklady asistencie v zubnej ambulancii
prvá pomocorganizácia zdravotníctvaprvá pomoc
psychológia, pedagogika a profesijná komunikáciaprvá pomoczdravie a klinika chorôb
administratíva a zdravotnícka dokumentáciapsychológia, pedagogika a profesijná komunikáciapsychológia, pedagogika a komunikácia
preventívne lekárstvoRekondično-relaxačné cvičeniazdravotnícka etika
organizácia zdravotníctva a sociálnych služiebmasážehygiena ústnej dutiny
zdravotnícka etikamasáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia administratíva zdravotnícka a zdravotnícka dokumentácia
ošetrovateľská starostlivosťasistencia v zubnej ambulancii
 • Známky vpísať podľa vysvedčení a vyčiarknuť políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku
 • Do kolónky Klasifikácia maturitnej skúšky vpísať iba názvy predmetov maturitnej skúšky a do kolónky úroveň vpísať do riadku pre jazyk B1:
Predmet maturitnej skúšky 
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk  
praktická časť odbornej zložky
teoretická časť odbornej zložky
Návrat hore