Koordinátor školského parlamentu

Štatút Školského parlamentu

ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU PRI STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE

Vrbická 632, 031 01  Liptovský Mikuláš

Preambula

V zmysle zákona NR SR č.488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č.291/2004 Z. z., ktoré určujú podrobnosti o spôsobe  ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole vydáva tento Štatút školského parlamentu.

Článok 1.

Základné ustanovenie

 1. Názov:      Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole
 2. Sídlo:              Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš
 3. V zmysle novelizovaného  zákona 596/2003 Z. z., § 39hg s účinnosťou od 1. 1. 2022 sa dovtedy zriadená žiacka školská rada považuje za školský parlament.

Článok 2.

Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

 1. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, vedie žiakov k tvorivosti, samostatnej  práci, kooperácii, pôsobí preventívne z hľadiska sociálno-patologických javov, vedie  k  zodpovednosti.
 2. Školský parlament reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.

Článok 3.

Činnosť školského parlamentu

 1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy  a vzdelávania, podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, príp. koordinuje.
 2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy aj ich návrhy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy, zastupuje žiakov navonok.
 3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
 7. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu.

Na platné uznesení školského parlamentu vo veci voľby a odvolania zástupcu do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.

Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 • Školský parlament na svojom poslednom zasadnutí na konci školského roka hodnotí svoju činnosť za celý školský rok, na základe čoho následne zostaví záverečnú správu, v ktorej sa uvedie, aké podujatia boli zrealizované a s akým výsledkom, aké podujatia sa nepodarilo uskutočniť a čo bolo toho príčinou a aké podujatia boli zrealizované mimo plánovaných, čo k tomu viedlo a s akým výsledkom, ako aj to, akým iným činnostiam sa počas školského roka venoval. Správu predloží vedeniu školy.
 • Školský parlament vypracuje plán práce na nasledujúci školský rok a následne tento plán práce predloží vedeniu školy na prerokovanie a schválenie, najneskôr do polovice septembra príslušného školského roka.
 • Školský parlament  sa môže:
 • zúčastňovať podujatí organizovaných mestom, samosprávnym krajom, inými záujmovými organizáciami,
 • spolupracovať s mládežníckym parlamentom mesta, radou seniorov, inými školskými parlamentmi.

Článok 4.

Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby

 1. Školský parlament má 12 členov.
 2. Členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov v tajnom hlasovaní. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.
 3. O členstvo v školskom parlamente sa môže uchádzať ktorýkoľvek žiak školy.
 4. Na základe záujmu sa zostavia kandidátne listiny  a následne sa vytvoria hlasovacie lístky.
 5. Deň celoškolských volieb je stanovený a odsúhlasený na zasadnutí školského parlamentu v danom školskom roku, v ktorom končí funkčné obdobie predchádzajúceho školského parlamentu.
 6. Deň konania celoškolských volieb je oznámený a zverejnený na viditeľnom a dostupnom mieste.
 7. Hlasovať vo voľbách majú právo všetci žiaci školy bez výnimky.
 8. Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy, volia členovia školského parlamentu v tajnom hlasovaní.
 9. Predsedu a podpredsedu školského parlamentu  si spomedzi seba zvolia členovia parlamentu na prvom zasadaní tajným hlasovaním.  Na zvolenie predsedu školského parlamentu    sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
 10. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa  nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len dotknutí kandidáti, ktorí mali rovnaký počet hlasov.
 11. Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu je 18 mesiacov.
 12. Z každej voľby sa robí zápisnica, ktorá sa predloží vedeniu školy.

Článok 5.

Zloženie volebnej komisie pre voľby členov školského parlamentu a jej povinnosti

 1. Volebná komisia pre voľby členov školského parlamentu je ustanovená minimálne 7 kalendárnych dní pred oficiálnym oznámením dňa konania celoškolských volieb členov do školského parlamentu.
 2. Volebná komisia pozostáva zo zástupcu rady školy, predsedov tried jednotlivých ročníkov.
 3. Členovia volebnej komisie dohliadajú na bezproblémový a plynulý priebeh volieb, v plnej miere zodpovedajú za správnosť sčítania hlasovacích lístkov a po voľbách vyhotovujú         a podpisujú zápisnicu o priebehu a výsledku volieb.

Článok 6.

Práva a povinnosti člena školského parlamentu

 1. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený,
  1. navrhovať kandidátov na zástupcu do rady školy, funkciu predsedu alebo podpredsedu,
  1. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu, a slobodne sa  k nim vyjadrovať,
  1. hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,
  1. predkladať vlastné návrhy, námety, prípadne materiály na rokovanie školského parlamentu.
 • Každý člen školského parlamentu:
 • reprezentuje školu ako celok,
 •    reprezentuje každého žiaka školy rovnako a nestranne,
 • informuje žiakov o pripravovaných podujatiach,
 • podporuje žiakov v zapájaní sa do podujatí,
 • propaguje činnosť a úlohy školského parlamentu medzi žiakmi školy,
 • monitoruje a zaujíma sa o návrhy, kritiky, pripomienky, iniciatívy zo strany žiakov, posudzuje ich relevantnosť a predkladá ich na prerokovanie na zasadnutiach školského parlamentu,
 • správa sa podľa zásad a pravidiel tohto štatútu, školského poriadku, zásad etikety a slušného správania a správa sa tak, aby školský parlament dôstojne reprezentoval. Ak člen školského parlamentu  opakovane, alebo hrubým spôsobom poruší tento štatút alebo školský poriadok, je zvolané zasadnutie školského parlamentu, na ktorom sa prejedná závažnosť priestupku a dohodne sa na ďalšom postupe a prijatí opatrení. Jednou z možností je návrh na vylúčenie člena, ktorý sa priestupku dopustil, v tajnom hlasovaní, ktoré rozhodne o zotrvaní či odvolaní člena školského parlamentu z jeho postu.
 • Člen má povinnosti:
  • je povinný zúčastňovať sa zasadnutí školského parlamentu. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich  zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu a má za následok automatické vylúčenie z funkcie,

b. je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 7.

Povinnosti predsedu školského parlamentu

 1. Predseda školského parlamentu je orgánom, ktorý zastupuje školský parlament, reprezentuje ho a riadi činnosť školského parlamentu a koná v jej mene.
 2. Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu.
 3. Pri uznášaní má predseda školského parlamentu jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen školského parlamentu.
 4. Predseda školského parlamentu je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných podujatiach.
 5. Rozdeľuje úlohy a následne kontroluje ich plnenie     jednotlivými členmi a podieľa sa na príprave a realizácii podujatí.

Článok 8.

Povinnosti podpredsedu školského parlamentu

 1. Podpredseda školského parlamentu zastupuje predsedu školského parlamentu  a pomáha pri jeho činnosti v prípade potreby.

Článok 9.

Povinnosti zástupcu žiakov v rade školy

 1. Zastupuje záujmy členov školského parlamentu v rade školy.
 2. Informuje v prípade potreby členov školského parlamentu o obsahu a výstupoch zasadnutí rady školy.

Článok 10.

Povinnosti zástupcov za ročníky

 1. Zástupcovia za ročníky podávajú informácie, návrhy, podnety zo zasadnutí školského parlamentu predsedom tried vo svojich ročníkoch a podieľajú sa na príprave a realizácii všetkých podujatí.

Článok 11.

Zánik mandátu člena školského parlamentu a doplňujúce voľby

 1. Mandát člena školského parlamentu môže zaniknúť odvolaním člena, odstúpením, zanechaním štúdia, ukončením štúdia alebo smrťou žiaka.
 2. Mandát člena školského parlamentu zaniká odvolaním člena z dôvodov uvedených v článku 6 bod 2. g) a bod 3a.
 3. V prípade odvolania člena školského parlamentu, jeho odstúpenia z funkcie parlamentu alebo zanechania štúdia je na uvoľnenú funkciu vyhlásený konkurz.
 4. Konkurz na uvoľnenú funkciu vyhlasuje školského parlamentu do 10 kalendárnych dní od odvolania, odstúpenia alebo zanechania štúdia člena školského parlamentu.
 5. Konkurzu sa môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak školy.
 6. Na konkurze sú prítomní členovia školského parlamentu a koordinátor –pedagogický pracovník.
 7. O novom členovi školského parlamentu rozhodujú prítomní členovia školského parlamentu, ktorí o ňom rozhodnú vo verejnom hlasovaní.
 8. Novým členom školského parlamentu na uvoľnenom poste sa stáva žiak, ktorý získal  vo verejnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Článok 12.

Koordinátor školského parlamentu

 1. Koordinátor školského parlamentu je pedagóg poverený riaditeľom školy, aby koordinoval činnosť školského parlamentu.
 2. Koordinátor školského parlamentu sa zúčastňuje na zasadnutiach školského parlamentu bez práva hlasovať.
 3. Koordinátor školského parlamentu dohliada na plnenie si povinností všetkých členov školského parlamentu.
 4. Koordinátor školského parlamentu pomáha a usmerňuje členov školského parlamentu pri organizovaní podujatí.
 5. Koordinátor školského parlamentu vedie členov školského parlamentu k samostatnosti a zodpovednosti, učí ich vystupovať, formulovať a vyjadrovať myšlienky, názory, postrehy, viesť diskusiu, spolupracovať so žiakmi školy, rokovať s vedením školy či inými organizáciami. Vedie ich k tímovej práci. Predkladá návrhy na účasť na školeniach, seminároch, projektoch a podporuje spoluprácu s inými organizáciami.
 6. Koordinátor školského parlamentu spolu s predsedom školského parlamentu informuje vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
 7. Koordinátor školského parlamentu na poslednom zasadnutí na konci školského roka pomáha členom parlamentu vytvoriť plán práce na nasledovný školský rok.
 8. Koordinátor školského parlamentu má právo na konci školského roka udeliť pochvaly tým žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do podujatí či pomáhali členom školského parlamentu s ich prípravami.
 9. Koordinátor školského parlamentu na konci školského roka môže udeliť osvedčenia podpísané ním a riaditeľom školy tým členom školského parlamentu, ktorí sa podieľali na príprave podujatí, dôstojne reprezentovali školský parlament a dôsledne si plnili povinnosti vyplývajúce z ich funkcií. Na konci funkčného obdobia je možnosť odmeny člena školského parlamentu za jeho celkový prínos nielen pre školského parlament, ale i školu.

Článok 13.

Hospodárenie školského parlamentu

 1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi po dohode s vedením školy.
 2. Školský parlament hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rodičovskej rade školy jej predseda najneskôr  jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet schvaľuje.

Článok 14.

Zasadnutia školského parlamentu

 1. Školský parlament zasadá podľa potreby a dohody, minimálne však 5x za školský rok. Stretnutia prebiehajú prezenčne v priestoroch školy i v online priestore.
 2. V prípade neočakávaných a neobvyklých skutočností zvoláva mimoriadne zasadnutie školského parlamentu jej predseda, prípadne jej podpredseda, koordinátor alebo vedenie školy.
 3. Zasadnutia školského parlamentusú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak, pedagóg či vedenie školy.
 4. Zo  zasadnutí sa vyhotoví zápisnica a spolu s prezenčnou listinou sa archivujú.

Článok 15.

Záverečné ustanovenia

 1. Školský parlament zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím väčšiny všetkých členov školského parlamentu.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí školského parlamentudňa 2.5.2022 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

Návrat hore