COVID-19 usmernenia

Aktuálne usmernenia k vzdelávaniu

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2021/10079:1-A1810; manuálu Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021; Usmernenia hlavného hygienika SR – SOPZŠČ/7829/124402/2020 – praktické vyučovanie žiakov SZŠ v prirodzených podmienkach počas trvania COVID-19 vzdelávanie na našej škole prebieha PREZENČNE.

Školský internát pri OA LM je otvorený (s možnosťou nástupu v nedeľu).

Povinnosti žiaka pred nástupom do školy:

  • žiak nesmie nastúpiť na prezenčné vyučovanie v prípade akýchkoľvek príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením Covid-19 alebo ak je žiak v karanténe pre pozitivitu Covid-19 alebo ako kontakt pozitívnej osoby,
  • žiak, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže prezenčného vyučovania zúčastniť, sa musí vopred ospravedlniť u svojho triedneho učiteľa. Vo vlastnom záujme si musí preberané učivo dobrať sám.

Povinnosti žiaka v škole:

  • v škole prísne dodržiavať zásady R–O–R a všetky odporúčané protiepidemické zásady. Preventívne opatrenie „RÚŠKO“ znamená dôkladné prekrytie nosa a úst, odporúčame jednorazové chirurgické rúško alebo certifikovaný respirátor FFP2. Preventívne opatrenie „RUKY“ znamená dbať na dôkladnú hygienu rúk, zabezpečenú častým umývaním a dezinfekciou, preto si žiaci prinesú aj svoje osobné dezinfekčné gély. Preventívne opatrenie „ODSTUP“ znamená pri bežnom kontakte dodržiavať minimálne 2-metrový odstup a zbytočne sa nezhromažďovať (napr. pri šatníkových skrinkách, na toaletách, chodbách školy).
  • minimalizovať pohyb po chodbách školy,
  • vetrať učebňu pred a po každej hodine a podľa potreby aj počas vyučovania,
  • rešpektovať, že ak skupina žiakov v priebehu dňa zmení učebňu, p. upratovačky musia učebňu vydezinfikovať,
  • pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) žiak triednemu učiteľovi predkladá vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx.
Návrat hore