Denné štúdium – Praktická sestra

forma štúdia: denné štúdium
kód štúdia: 5361 M

V študijnom odbore praktická sestra otvárame dve triedy. Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou.

V prvom a druhom ročníku sa štúdium síce sústreďuje na teoretickú prípravu, ale žiaci sa už od prvého ročníka pripravujú na svoje budúce povolanie aj prakticky, v troch odborných učebniach, ktoré  imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. Učebne sú vďaka našim projektovým aktivitám vybavené najmodernejšími zdravotníckymi pomôckami. Tu, na figurínach imitujúcich reálnych pacientov, sa žiaci naučia základné postupy ošetrovania chorých ako napr. aplikovať injekcie, odoberať krv a iný biologický materiál, zabezpečiť hygienu pacienta a podobne.

Takmer všetci žiaci sa nevedia dočkať tretieho ročníka, kedy začínajú realizovať odbornú klinickú prax na oddeleniach v LNsP MUDr. Ivana Stodolu, v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a ambulanciách lekárov pre deti a dorast v Lipt. Mikuláši.

V treťom ročníku chodia žiaci na prax každý týždeň, vždy na 2 dni. Na konci školského roka, v júni, majú mesačnú prax. Vtedy si môžu reálne vyskúšať prácu praktickej sestry v dopoludňajších a popoludňajších službách.

Štvrtáci chodia na prax 3-krát do týždňa.

Absolventi odboru sa uplatnia vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Odborná príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu, napr. v odbore ošetrovateľstvo.

Podľa štátneho vzdelávacieho programu je absolvent pripravený:

  • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti (napr. podávať lieky v rôznych formách, aplikovať injekcie do svalu a podkožia, odoberať krv a iný biologický materiál, zvládnuť obväzovú techniku, zabezpečovať hygienickú starostlivosť a dospelého a detského pacienta a mnohé iné),
  • podieľať sa na prevencii chorôb,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc,
  • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Na oddeleniach nemocnice , ale i v zariadeniach sociálnej starostlivosti prichádzajú žiaci už od začiatku praktického vyučovania do kontaktu s chorými ľuďmi, či s tými, ktorí sú odkázaní na ich pomoc. Táto skúsenosť ich obohacuje aj po charakterovej stránke, majú v sebe veľkú dávku ľudskosti a empatie, sú ochotní pomáhať sebe navzájom, ale i svojmu okoliu. To všetko sa priaznivo odráža na celkovej atmosfére v škole, kde riešime minimum výchovných problémov.

Návrat hore