Denné štúdium – Masér

forma štúdia: denné štúdium
kód štúdia: 5370 M

V študijnom odbore masér otvárame jednu triedu. Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou.

Žiakov pripravujeme pre prácu v oblasti liečebnej a športovej rehabilitácie, rekondície a relaxácie. Okrem množstva masérskych techník absolvent vie aplikovať procedúry svetloliečby, vodoliečby, teploliečby a balneoterapie.

V prvom ročníku sa štúdium sústreďuje na teoretickú prípravu v odbore. Vedomosti získané štúdiom anatómie, latinského jazyka, zdravia a kliniky chorôb vytvoria predpoklad pre pochopenie a zvládanie techník masáže a ich účinkov na organizmus. Jednotlivé techniky klasickej, reflexnej masáže či manuálnej lymfodrenáže si žiaci osvojujú v druhom a treťom ročníku na hodinách masáží. Vyučovanie prebieha v odborných učebniach a školskom masérskom štúdiu. Učebne sú vďaka našim projektovým aktivitám vybavené najmodernejšími pomôckami a prístrojovou technikou.

Získané zručnosti si žiaci zdokonaľujú a overujú na odbornej klinickej praxi. Prax prebieha v druhom ročníku v rozsahu 10 hodín a vo štvrtom ročníku v rozsahu 15 hodín týždenne. Je realizovaná na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení LNsP MUDr. Ivana Stodolu, RR centre Liptovský Mikuláš, Kúpeľoch Lúčky, Kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá Liptovský Ján, zariadení Golden Age Liptovský Mikuláš. Zavŕšením tretieho ročníka je súvislá mesačná prax v mesiaci jún. Jej cieľom je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí, zručností a návykov pri realizácii masérskych výkonov a podávaní procedúr fyzikálnej terapie ako aj nadobudnutie skúseností práce v zdravotníckom tíme. Súvislá mesačná prax sa okrem spomínaných pracovísk realizuje aj v Kúpeľoch Piešťany a pripravujeme spoluprácu aj so sanatóriom Klimkovice v Českej republike.

Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania masér v zdravotníckych zariadeniach, rehabilitačných centrách, prírodných liečebných kúpeľoch, zariadeniach sociálnych služieb, wellness zariadeniach, športových kluboch, aquaparkoch a iných zariadeniach. Maturita v odbore umožňuje aj otvorenie živnosti maséra a založenie súkromnej praxe. Odborná príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu, najčastejšie v odbore fyzioterapia alebo balneoterapia.

Podľa štátneho vzdelávacieho programu je absolvent pripravený:

  • samostatne vykonávať lekára klasickú masáž, 
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž (segmentovú, väzivovú, periostovú),
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidla,
  • samostatne vykonávať manuálnu a prístrojovú lymfodrenáž,
  • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
  • samostatne vykonávať športovú masáž,
  • podieľať sa na prevencii chorôb,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Na pracoviskách praktického vyučovania prichádzajú žiaci často do kontaktu s chorými ľuďmi, či s tými, ktorí sú odkázaní na ich pomoc. Táto skúsenosť ich obohacuje aj po charakterovej stránke, majú v sebe veľkú dávku ľudskosti a empatie, sú ochotní pomáhať sebe navzájom, ale i svojmu okoliu. To všetko sa priaznivo odráža na celkovej atmosfére v  škole, kde riešime minimum výchovných problémov.

Odbor masér dáva možnosť objaviť v sebe liečivú silu dotyku.

Návrat hore