Externé štúdium – Sanitár

forma štúdia: externé štúdium
kód štúdia: 5371 H

Na štúdium sa môže prihlásiť každý, kto má ukončenú stredné odborné vzdelanie (sekundárne). Nezáleží na veku, ani na pohlaví.

Čo je cieľom vzdelávania?
Príprava zdravotníckym pracovníkov spôsobilým na sanitárskej činnosti v praxi. Absolvent odboru je pripravený samostatne vykonávať starostlivosť o posteľ, pomôcky, zdravotnícky materiál, starostlivosť o prostredie, základný hygienický filter u dospelého pacienta, ovládať techniku a postupy v rámci svojej praxe, pomáhať pri podávaní stravy, pri transporte chorých na vyšetrenia a poskytovať odbornú prvú pomoc.

Ako prebieha vzdelávanie?
Vyučovanie trvá 1 rok.
Vyučuje sa 2x v týždni (1. deň v čase  11:30 – 17:00 h; 2. deň v čase 12:15 – 18:00 h).

Štúdium je zamerané na predmety odborného zamerania: Zdravoveda, Sanitárstvo a Prvá pomoc. Teoretické vedomosti si študenti upevňujú a spájajú s praktickými zručnosťami v moderných odborných učebniach, ktoré imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. 

Praktické vyučovanie realizujeme aj na oddeleniach LNsP MUDr. Ivana Stodolu a v Zariadení pre seniorov a DSS mesta Liptovský Mikuláš. Na odbornej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti pod priamym vedením odborných učiteľov. Počas odbornej praxe študentom rozširujeme obzory aj prostredníctvom exkurzií na viacerých špecializovaných pracoviskách ako napr. kúpeľné zariadenie, domov sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím, dopravná zdravotná služba, psychiatrické oddelenie, nemocničná lekáreň, oddelenie centrálnej sterilizácie, centrálne operačné sály, nemocničné laboratóriá a ďalšie.

Čo ak som zamestnaná (ý)?
Podmienkou ukončenia štúdia a tiež postupu k záverečnej skúške je absolvovanie 90% praktického vyučovania (podľa toho si môžete plánovať pracovné voľno).

Čo ak sa mi počas štúdia zmení situácia?
Ak z nejakých dôvodov (rodinných, pracovných, osobných…) nemôžete pokračovať v štúdiu, štúdium je možné prerušiť na dobu 3 roky. Po vyriešení situácie sa do 3 rokov môžete k štúdiu opäť vrátiť.

Ako sa ukončuje štúdium?
Štúdium sa končí záverečnou skúškou, ktorá má časť teoretickú (písomnú a ústnu) a praktickú. Tak získate stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

Kde sa uplatním?
Absolvent sa uplatnív zdravotníckych zariadeniach, v prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

Návrat hore