Externé štúdium – Praktická sestra (v školskom roku 2024/2025 sa odbor neotvára)

forma štúdia: externé dvojročné pomaturitné
kód štúdia: 5361 N

Na štúdium sa môže prihlásiť každý, kto má ukončenú strednú školu s maturitou. Nezáleží na veku, ani na pohlaví.

Čo je cieľom vzdelávania?
Príprava zdravotníckeho pracovníka – praktickej sestry pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Vyučujú sa len predmety odborného zamerania.

Absolvent je pripravený:

  • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti (napr. podávať lieky v rôznych formách, aplikovať injekcie do svalu a podkožia, odoberať krv a iný biologický materiál, zvládnuť obväzovú techniku, zabezpečovať hygienickú starostlivosť a dospelého a detského pacienta a mnohé iné),
  • podieľať sa na prevencii chorôb,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc,
  • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Ako prebieha vzdelávanie?
Vyučovanie trvá 2 roky.
Vyučuje sa 2x v týždni (1. deň v čase  7:00 – 16:00 h; 2. deň v čase 11.30 – 18.00 h).

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä ošetrovateľstvo, zdravie a klinika chorôb, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika a ošetrovateľská starostlivosť.

Teoretické vedomosti sa upevňujú a spájajú s praktickými zručnosťami v odborných učebniach, ktoré imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. Učebne sú vybavené najmodernejšími zdravotníckymi pomôckami. Na figurínach imitujúcich reálnych pacientov, sa učíme základné postupy ošetrovania chorých ako napr. aplikovať injekcie, pripraviť infúziu, odoberať krv a iný biologický materiál, zabezpečiť hygienu pacienta a podobne.

Od prvého ročníka sa praktické vzdelávanie realizuje aj v prirodzených podmienkach v LNsP MUDr. Ivana Stodolu, v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a ambulanciách lekárov pre deti a dorast v Lipt. Mikuláši.

Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú odborné zručnosti pod priamym vedením odborných učiteľov. Počas odbornej praxe študentom rozširujeme obzory aj prostredníctvom exkurzií na viacerých špecializovaných pracoviskách.

Čo ak som zamestnaná (ý)?
Podmienkou postupu do druhého ročníka a tiež k maturitnej skúške je absolvovanie 90% praktického vyučovania (podľa toho si môžete plánovať pracovné voľno).

Čo ak sa mi počas štúdia zmení situácia?
Ak z nejakých dôvodov (rodinných, pracovných, osobných…) nemôžete pokračovať v štúdiu, štúdium je možné prerušiť na dobu 3 roky. Po vyriešení situácie sa do 3 rokov môžete k štúdiu opäť vrátiť.

Ako sa ukončuje štúdium?
Štúdium sa končí praktickou a teoretickou maturitnou skúškou z odborných predmetov. Tak získate úplné stredné odborné vzdelanie.

Kde sa uplatním?
Absolvent sa uplatnív zariadeniach zdravotnej starostlivosti alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Návrat hore