Odborný opatrovateľ (UKONČENÉ)

Učebný odbor v experimentálnom overovaní – ukončený (nie je možné sa prihlásiť na tento učebný odbor).

Odborný opatrovateľ  (nezdravotnícky učebný odbor)

(učebný odbor bude aktívny až po vyhodnotení experimentálneho overovania MZ SR a zaradení do systému vzdelávania MŠVVaŠ SR)

Forma štúdia: externé jednoročné večerné

Kto sa môže prihlásiť ?

Absolventi minimálne so stredným odborným vzdelaním a s absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Čo je cieľom vzdelávania?

Učebný odbor pripraví pracovníkov, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať opatrovateľské činnosti v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v útulkoch, v centrách pre rodinu, v domoch opatrovateľskej starostlivosti, v domácej opatrovateľskej službe pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby; a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Ako bude prebiehať vyučovanie?

Vzdelávanie bude organizované pravidelne jedenkrát v týždni v rozsahu 12 hodín. Okrem teoretického vyučovania bude neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. Hlavnými formami praktického vyučovania budú: praktické cvičenia v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach) v škole a odborná prax vykonávaná priebežne na výučbových zariadeniach sociálnych služieb. Praktické vyučovanie má napomôcť k získaniu odborných zručností. Bude sa realizovať pod priamym vedením odborných učiteľov.

Ako sa ukončuje štúdium?

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov. Záverečná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Dokladom o získanom vzdelaní bude vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii – výučný list.

Kde sa uplatním?

Absolventi budú pripravení na výkon opatrovateľských činností  v domácej opatrovateľskej starostlivosti  a v zariadeniach sociálnych služieb.

Návrat hore