Externé štúdium – Masér

forma štúdia: externé dvojročné pomaturitné
kód štúdia: 5370 N masér

Na štúdium sa môže prihlásiť každý, kto má ukončenú strednú školu s maturitou. Nezáleží na veku, ani na pohlaví.

Čo je cieľom vzdelávania?
Príprava zdravotníckeho pracovníka – maséra v oblasti liečebnej rehabilitácie, rekondície a relaxácie v zdravotníckych, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, zariadeniach sociálnych služieb a iných zariadeniach. Vyučujú sa len predmety odborného zamerania.

Absolvent je pripravený:

  • samostatne vykonávať lekársku klasickú masáž,
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž (segmentovú, väzivovú, periostovú),
  • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidla,
  • samostatne vykonávať manuálnu a prístrojovú lymfodrenáž,
  • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
  • samostatne vykonávať športovú masáž,
  • podieľať sa na prevencii chorôb,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Ako prebieha vzdelávanie?
Vyučovanie trvá 2 roky.
Vyučuje sa 2x v týždni (1. deň v čase 7:00 – 16:00 h; 2. deň v čase 13.00 – 18.30 h).

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä fyzikálna terapia, masáže, zdravie a klinika chorôb, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia.

Teoretické vedomosti sa upevňujú a spájajú s praktickými zručnosťami v odborných učebniach, ktoré imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. Učebne sú vybavené najmodernejšími pomôckami a prístrojovou technikou. Jednotlivé techniky masáži sa žiaci na hodinách masáži učia na sebe navzájom.

Od prvého ročníka sa praktické vzdelávanie realizuje aj v prirodzených podmienkach na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení LNsP MUDr. Ivana Stodolu, v RR centre Liptovský Mikuláš, Kúpeľoch Lúčky a Kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá Liptovský Ján.

Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú odborné zručnosti pod priamym vedením odborných učiteľov. Počas odbornej praxe študentom rozširujeme obzory aj prostredníctvom exkurzií na špecializovaných pracoviskách, speleoterapii, kryoterapii a pod.

Čo ak som zamestnaná (ý)?
Podmienkou postupu do druhého ročníka a tiež k maturitnej skúške je absolvovanie 90% praktického vyučovania (podľa toho si môžete plánovať pracovné voľno).

Čo ak sa mi počas štúdia zmení situácia?
Ak z nejakých dôvodov (rodinných, pracovných, osobných…) nemôžete pokračovať v štúdiu, štúdium je možné prerušiť na dobu 3 roky. Po vyriešení situácie sa do 3 rokov môžete k štúdiu opäť vrátiť.

Ako sa ukončuje štúdium?
Štúdium sa končí praktickou a teoretickou maturitnou skúškou z odborných predmetov. Tak získate úplné stredné odborné vzdelanie.

Kde sa uplatním?
Absolvent sa uplatní v zdravotníckych, zariadeniach, rehabilitačných centrách, prírodných liečebných kúpeľoch, zariadeniach sociálnych služieb, wellness zariadeniach, športových kluboch, aquaparkoch a iných zariadeniach. Maturita v tomto odbore umožňuje aj otvorenie živnosti maséra a založenie súkromnej praxe.

Návrat hore