Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku a rozširovať záujem žiakov o samostatnú tvorivú činnosť.

Tohtoročného školského kola OSJL, ktoré sa konalo 14. 12. 2023, sa zúčastnilo 10 žiakov (kategória A – 3. – 4. ročník SŠ). Samotná súťaž sa skladala z dvoch častí: písomná a ústna časť. Písomná časť pozostávala z online testu s rozličnými typmi úloh s rôznou náročnosťou. K písomnej časti ďalej patrila tvorba vlastného textu. Úlohou súťažiacich bolo napísať text reklamy, v ktorom cestovná kancelária pozýva na 3-dňový pobyt na Mesiaci. Ústna časť bola tvorená samostatnou prípravou a prednesením rečníckeho prejavu na tému: Prečo je dôležité kriticky spracovať a interpretovať informácie získané z masových médií, najmä z internetu.Súťažiaci museli predniesť najmenej 10 viet naspamäť, využiť znaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

Hodnotiaca komisia mala skutočne náročnú úlohu, ale po pridelení bodov za všetky zložky súťaže sa úspešnou riešiteľkou a víťazkou školského kola, s počtom bodov 40 z 55, stala žiačka Dominika Nováková z III. PSA triedy. Víťazka školského kola automaticky postupuje do Krajského kola OSJL, ktoré sa uskutoční 1. 2. 2024 v Žiline.

Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za to, že prejavili záujem o súťaž. Veríme, že si rozšírili svoje vedomosti zo slovenčiny a nadobudli nové komunikačné zručnosti. Tešíme sa na ďalší ročník!

organizátori šk. kola OSJL

Návrat hore