ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE ŠKOLU

Naša škola sa stala príjemcom dotácie od Zeleného vzdelávacieho fondu. Podali sme žiadosť v júli 2022 na dotáciu zameranú na obnovu okolia SZŠ, kde bolo 90 percent zelene zlikvidovaných pri stavebných prácach pri rekonštrukcii školy, V septembri, na našu radosť, nám ju ZVF schválil. Získali sme príspevok 3946,02 eur.

Z pridelenej dotácie sme zakúpili 250 ks turkmestánskeho brestu,  na výsadbu živého plotu okolo školy, päť listnatých stromov, už odrastených priemer kmeňa 6 cm,  drevené kvetináče na liečivé bylinky, hmyzí domček trávne semiačka a semiačka pre medonosnú lúku. K projektu budú patriť aj moderné lavičky, ktoré budú dodané v najbližšom čase.

Za pomoci žiakov a vybraných pracovníkov sme všetky kríky, stromy vysadili, trávu zasiali. Okrem zveľadenia okolia školy je podstatnou časťou projektu, zapojiť žiakov do vzdelávania sa v prírode, naučiť ich sledovať fenologické fázy stromov, zákonitosti rastu bylín, kríkov a stromov, rozvíjať zručnosti pri práci s pôdou.

Poďakovanie patrí  Zelenému vzdelávaciemu fondu za dotáciu ,vedeniu školy, že našlo  zdroje z rozpočtu školy na zemné práce,  odstránenie pňov, zarovnanie terénu, navozenie zeminy, zarovnanie pozemku. Nezabúdame ani na študentov a vybraných pracovníkov, ktorí priložili ruku k dielu, posadili kríky, stromy, zasiali bylinky.

Všetkým ďakujeme! Tešíme sa, že sme spravili niečo prospešné pre životné prostredie, pohodu  žiakov, zamestnancov a širokú verejnosť, ktorá z krásne upraveného okolia školy a zelene môže čerpať energiu.

Mgr. Oľga Rossová, environmentálny koordinátor

Návrat hore