ERASMUS+ 2022

Výzva pre záujemcov o zahraničnú stáž v rámci projektu „Nové trendy v starostlivosti o pacienta. 

V rámci programu Erasmus+ sme pre Vás v školskom roku 2021/2022 pripravili projekt „Nové trendy v starostlivosti o pacienta“, vďaka ktorému 6 masérov a 6 praktických sestier môže v júni 2022 absolvovať zahraničnú odbornú stáž v špecializovanom zdravotníckom zariadení v Prahe.

Rehabilitační klinika Malvazinky

Podmienky zapojenia žiaka do výberového procesu:

1.  Úplne vyplnená a v termíne  do  4. 3. 2022 odovzdaná prihláška na odbornú stáž.

2.  V termíne  do  4. 3. 2022 odovzdaný motivačný list.

–  prečo mám záujem o absolvovanie zahraničnej odbornej stáže,

–  prečo mám byť práve ja vybratý na zahraničnú odbornú stáž,

–  ako zužitkujem nadobudnuté vedomosti a zručnosti v ďalšom štúdiu, budúcom profesionálnom rozvoji a osobnom živote. 

Kritériá výberu účastníkov projektu:

• žiak 3. ročníka denného štúdia Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši (v 3. ročníku je realizovaná súvislá mesačná prax)

• žiak študijného odboru praktická sestra a študijného odboru masér

• prospech z odbornej klinickej praxe

• žiak zo znevýhodneného sociálneho prostredia

• dobrovoľnícka činnosť – napr. aktívna práca v Slovenskom červenom kríži, …

• riešiteľ SOČ

• aktívna účasť na aktivitách školy, ktoré rozvíjajú odborné kompetencie

• absolvovanie odborných špecializačných kurzov – napr. kurz prvej pomoci, kurz medovej masáže, …Účastníkmi projektu sa stanú žiaci spĺňajúci podmienky účasti a s najvyšším počtom získaných bodov.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľov III.M a III.PS. 

2021 – 2023 Nové trendy v starostlivosti o pacientov

Vo výberovej procedúre na rok 2021 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant vo výške 34 618 EUR na realizáciu projektu „NOVÉ TRENDY V STAROSTLIVOSTI O PACIENTOV“.

V rámci projektu nás čaká:

  • zaradenie konceptu bazálnej stimulácie  do obsahu vzdelávania v odboroch praktická sestra a masér

  • kurz bazálnej stimulácie v INSTITUTE BAZÁLNÍ STIMULACE PODLE PROF. DR. FRÖHLICHA pre vyučujúcich odborných predmetov v odboroch praktická sestra a masér

  • odborná stáž študentov tretích ročníkov odboru praktická sestra a masér na špecializovanom zdravotníckom zariadení REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY.

Začíname 1. 10. 2021

Pre získanie aktuálnych informácií  sledujte stránku školy a nástenku ERASMUS+

Návrat hore