MASÉR – MASÉRKA – PRIHLÁSTE SA

EXTERNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE MASÉRKA – MASÉR

forma štúdia: Externé – večerné štúdium pre absolventov strednej školy
kód štúdia: 5370 N masér

Na štúdium sa môže prihlásiť každý, kto má ukončenú strednú školu s maturitou. Nezáleží na veku, ani na pohlaví.

Čo je cieľom vzdelávania?
Príprava zdravotníckeho pracovníka – maséra v oblasti liečebnej rehabilitácie, rekondície a relaxácie v zdravotníckych, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, zariadeniach sociálnych služieb a iných zariadeniach. Vyučujú sa len predmety odborného zamerania.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

• samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž,
• samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára reflexnú masáž,
• samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára manuálnu lymfodrenáž,
• samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára bankovanie,
• samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára masáž lávovými kameňmi,
• samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára ošetrenie mäkkých štruktúr pohybového aparátu,
• samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára aplikáciu mechanoterapie –ultrazvuku,
• samostatne vykonávať športovú masáž,
• samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel,
• samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie,
• podieľať sa na prevencii,
• poskytovať odbornú predlekársku prvú pomoc.

Ako prebieha vzdelávanie?
Štúdium trvá 2 roky.
Vyučuje sa 2x v týždni (1. deň v čase 7:00 – 16:00 h; 2. deň v čase 13.00 – 18.30 h).

Aj vo virtuálnej realite, na exkurzii v kryokomore či vonku na hodinách rekondično relaxačných cvičení.

Charakteristika štúdia v odbore Masér – Masérka – externé štúdium

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä fyzikálna terapia, masáže, zdravie a klinika chorôb, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia.

Teoretické vedomosti sa upevňujú a spájajú s praktickými zručnosťami v odborných učebniach, ktoré imitujú prirodzené podmienky zdravotníckeho zariadenia. Učebne sú vybavené najmodernejšími pomôckami a prístrojovou technikou. Jednotlivé techniky masáži sa žiaci na hodinách masáži učia na sebe navzájom.

Od prvého ročníka sa praktické vzdelávanie realizuje aj v prirodzených podmienkach na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení LNsP MUDr. Ivana Stodolu, v RR centre Liptovský Mikuláš, Kúpeľoch Lúčky a Kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá Liptovský Ján.

Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú odborné zručnosti pod priamym vedením odborných učiteľov.
Počas odbornej praxe študentom rozširujeme obzory aj prostredníctvom exkurzií na špecializovaných pracoviskách, speleoterapii, kryoterapii a podobne.

Čo ak som zamestnaná (ý)?
Podmienkou postupu do druhého ročníka a tiež k maturitnej skúške je absolvovanie 90% praktického vyučovania (podľa toho si môžete plánovať pracovné voľno).

Čo ak sa mi počas štúdia zmení situácia?
Ak z nejakých dôvodov (rodinných, pracovných, osobných…) nemôžete pokračovať v štúdiu, štúdium je možné prerušiť na dobu 3 roky.
Po vyriešení situácie sa do 3 rokov môžete k štúdiu opäť vrátiť.

Ako sa ukončuje štúdium?
Štúdium sa končí praktickou a teoretickou maturitnou skúškou z odborných predmetov. Tak získate úplné stredné odborné vzdelanie.

Kde sa uplatním?
Masér a masérka po úspešnom absolvovaní externého štúdia sa uplatnia:
• v zdravotníckych zariadeniach,
• zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečebniach,
• špecializovaných zariadeniach,
• zariadeniach sociálnych služieb,
• wellness zariadeniach,
• športových kluboch,
• aquaparkoch a iných zariadeniach.
Maturita v tomto odbore umožňuje aj otvorenie živnosti maséra a založenie súkromnej praxe.

PRIHLÁSIŤ SA NA EXTERNÉ ŠTÚDIUM MASÉRA – MASÉRKY – PRIHLÁŠKA.pdf

Kritériá prijímacieho konania.pdf

Návrat hore