Imatrikulácie prvého ročníka v študijnom odbore zubný asistent

V dňoch 6.11.2023 a 8.11.2023 sa uskutočnili imatrikulácie v triede I. ZuA. Prvákom bola zadelená imatrikulačná úloha – prísť do školy 6. 11. 2023 v oblečení zúbkovej víly. Keďže všetci túto úlohu vzorne splnili a celý deň sa vzdelávali v prezlečení za víly dňa 8.11.2023 boli oficiálne prijatí do cechu zubárskeho. Ako odmenu za splnenie úlohy dostali od nás tretiakov písacie potreby, sladkosti a diplom. Prvákom prajeme veľa študijných úspechov v škole.

žiaci III. ZuA

Návrat hore