DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 19.12. sme otvorili brány školy záujemcom o štúdium na našej škole. Tí prichádzali väčšinou v sprievode svojich rodičov, výchovných poradcov, ale aj ako početné skupinky samostatne. V úvode všetci prítomní dostali podrobné informácie o možnostiach štúdia na našej škole, o jednotlivých študijných odboroch, teoretickej aj praktickej príprave, možnostiach ďalšieho vzdelávania a uplatnenia absolventov, ako aj o rôznych realizovaných mimoškolských a športových aktivitách. Po úvodnej časti nasledovala prehliadka školy, klasických tried aj odborných učební, kde mohli zúčastnení vidieť praktické ukážky odborných činností žiakov. Náš DOD prebiehal v priateľskej atmosfére, všetci prítomní mali možnosť diskutovať s učiteľmi odborných predmetov aj so žiakmi, pýtať na všetko, čo ich zaujíma a otázok bolo naozaj veľa, veď počet zúčastnených presiahol 350.

Veľkú zásluhu na bezchybnom priebehu DOD majú učitelia, ktorí vzorne pripravili žiakov, výchovná poradkyňa, vybraní žiaci III.ZuA, II.M a všetci žiaci III.PSA, ktorí boli zapojení do aktivít DOD odborne aj organizačne.

Bc. Mgr. Ivana Bestvinová, ZRŠ

Návrat hore