Aj učitelia sa vzdelávali

V rámci aktualizačného vzdelávania sa naši učitelia vzdelávali, prezenčne aj online, na dnes tak  žiadúcu tému inklúzie: 

ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ PEDAGÓGA  A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V INKLUZÍVNOM VZDELÁVANÍ.

Počas 10 hodín sa vzdelávali v oblastiach: 

  1. čo je  inkluzívna škola, 
  2. ako pracuje školský podporný tím, 
  3. ako si vybudovať dobré vzťahy na pracovisku a so žiakmi, 
  4. ako zvládnuť stres,
  5. pochopiť čo je šikana.

Na záver každý učiteľ vypracoval zadanú úlohu a ňou vyjadril dôležitosť mäkkých zručnosti (soft skills) v inkluzívnom vzdelávaní.

Prostredníctvom rozvoja mäkkých zručností môžeme vzbudiť potrebu informácií u žiakov, napomôcť ich aplikovaniu v praxi a motivovať žiakov k ich nielen osobnému, ale aj odbornému rastu. V inkluzívnej škole učiteľ neuvažuje iba o tom, ako on sprostredkuje dané obsahy učiva, ale aj, hlavne o tom, na akej úrovni si ich žiaci osvoja tak, aby to čo najviac prispelo k ich osobnostnému rozvoju.

Ing. Silvia Blcháčová

riaditeľka školy

Návrat hore